Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Похожие работы на «Personala vadishanas un motiveshanas psihologiskie aspekti»


Bezdarba veidi un to analоze Latvijв
Экономика, Bezdarba veidi un to analоze Latvijв, Реферат ... las m???k?s un alfonsi. > Ilgsto?i bezdarbnieki, kas zaud?ju?i ne tikai kvalifik?ciju, bet ar? cer?bu un v?lmi no jauna k??t par darba ??m?jiem. ...
... l?s izgl?t?bas sist?mas piem?ro?anu darba tirgus piepras?jumam, izgl?t?bu m??a garum?, alternat?v?s uz??m?jdarb?bas un amatniec?bas att?st?bu, akt?vo ...


Darba algas noteicoрie faktori un darba algas dinamika Latvijв
Экономика, Darba algas noteicoрie faktori un darba algas dinamika Latvijв, Реферат ... tom?r ir nov?rotas noteiktas likumsakar?bas pirc?ju izv?les vid?.Nav pat izsl?gts un noliedzams, ka piepras?jums p?c da??m prec?m, kuras ir relat?vi l ...
... arvien bie??k s?k ietekm?t piepras?jumu p?c prec?m un pakalpojumiem Latvij?.Astotk?rt, orient?cija uz cen?m un ien?kumiem n?kotn?. ?eit pirc?ja m?r?is


Istochniki finansirovanija
Финансы, Istochniki finansirovanija, Реферат ... vi?u labkl?j?ba - algas, privil??ijas utt., bet tas nesaskan?s ar akcion?ru pamatinteres?m. . Vad?t?ji, risk?jot ar savu kapit?lu, ir j?t?g?ki pret uz ...
... t? ?pa?niekam ir ties?bas uz to uz??muma ?pa?uma da?u, kura paliek p?c nor??in?san?s ar tre?aj?m peson?m. Svar?g?k?s at??ir?bas starp pa?u un aiz?emto ...


Влияние компьютерных игр на уровень агрессивности подростков
Психология, Влияние компьютерных игр на уровень агрессивности подростков , Диплом и связанное с ним ... simbolisk?m form?m paliek aizrau?an?s ar agres?vu literat?ru, un, iev?rojot modernus eksistences apst?k?us, - ar? aizrau?an?an?s ar datorsp?l?m. Defin ...
... veikl?bu, un sporta sp?l?m; p?c t?m iet "kaujas" sp?les, k? ar? sp?les ar vardarb?bas elementiem; viszem?kais reitings ir pornogr?fisk?m sp?l?m. Luke


Uzтзmuma personвls
Делопроизводство, Uzтзmuma personвls, Реферат ... ks, to uzskatot k? firmas augst?ko v?rt?bu (!). ?aj? koncepcij? visas vad??anas sist?mas tur ir v?rstas str?d?jo?o visu iesp?jamo dot?bu un sp?ju atkl ...
... j?s attiec?bas Optim?lu attiec?bu nodibin??ana starp p?rvaldniekiem un padotajiem - t? ir viena no svar?g?kaj?m soci?li psiholo?iskaj?m probl?m?m, kas ...


Spros i Predlozenie
Экономика, Spros i Predlozenie, Реферат ... j?ras, kur uz sav?m vasarn?c?m vasar? sabrauc atp?tnieki, veikal? pieaug piepras?jums p?c da??d?m p?rtikas prec?m, pirm?s nepiecie?am?bas prec?m, bet ...
... pirc?ju prognozes (pamatotas vai nepamatotas) par iesp?jam?m cenu izmai??m k?dai precei, par naudas reform?m, vald?bas l?mumiem u.t.t. Piem?ram, par ...


Menedzments
Менеджмент, Menedzments, Реферат ... s iedarb?bas, kas nosaka: ar ko cilv?kam j?ziedo organiz?cijas interes?s, ko un kad, un k?dos apjomos vi?am j?dara uz??mum?, ar ko un k?du laiku
... ciju, vi?a attieksme pret uz??mumu un vi?a ieguld?jums organiz?cijas darb?b?. Uzst?dot ierobe?otu savienojumu dot?m div?m pus?m, cilv?ka un uz??muma ...


Transports
Транспорт, Transports, Реферат ... j?ras ce?iem; - relat?vi neliels degvielas un ener?ijas pat?ri?? uz produkcijas vien?bu; - iesp?ja izmantot augstekonomisko floti ar lielo kr?vnes?bu ...
... no ieg??anas viet?m l?dz naftas p?rstrad??anas uz??mumiem< k? ar? p?rkrau?anas b?z?m, kas izvietoti dz.c., ?pes un j?ras p?rlie?anas punktas, vai uz ...


Bezdarbs
Экономика, Bezdarbs, Реферат ... iest?d?s un uz??mumos, sabiedriskaj?s un reli?iskaj?s organiz?cij?s un to uz?emumos, uz??m?jsabiedr?b?s ar valsts kapit?la da?u 50% un vair?k) un priv
... mazin??anas nol?k? neizvirza pras?bu atcelt adminstrat?vi noteikto minim?lo darba algu? ?in? probl?m? arodbiedr?bas saduras ar dilemmu: augst?ka darba ...


Procenti
Деньги и кредит, Procenti, Реферат ... saliktos procentus. ?Vienk?r?ie procenti: piem?ram: firma bank? aiz?emas 1000 Ls uz 12 m?ne?iem ar procentu likmi 2%. Katru m?nesi no aiz?emt?s summas ...
... pa?uma manto?anas un pirk?anas k?rto?anai. b) Zemes augl?bas uzlabo?anai. c) ?ku b?v??anai, moderniz?cijai, zemes melior?cijai un cit?m vajadz?b?m. 6. ...


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru