ΞΓΛΐΒΛΕΝΘΕ>>

ΚΐΗΝΐΧΕΙΡΚΘΙ ΒΕΚΡΕΛά - ρμ. Βεκρελό κΰηνΰχειρκθι.