Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Альдегіди

Работа из раздела: «Химия»
               Опорний конспект

                  з хімії
                 на тему:

            “Насичені одноатомні спирти”                           Виконав:
                           учень 11-А класу
                           середеньої школи № 96

                             Коркуна Дмитро  Насичені одноатомні спирти – похідні насичених вуглеводнів, де один
атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу.
СnH2n+1OH  – загальна формула насичених одноатомних спиртів

       Етанол

CH3OH – молекулярна формула

    Н


    |


H – C– O – H – структурна ф-ла

    |

    H    СН3 – ОН – скорочена

       структурна формула

      Метанол

С2Н5ОН – молекулярна формула

   Н  Н


    |   |


H– C – С – O – H  –  структурна ф-ла

    |   |

   H  H  СН3 –CH2 – ОН – скорочена

       структурна формула
Електронна формула.
      Етанол
    Н  ?-  ?+
Н : С : О : Н
    Н
     Метанол
    Н  Н  ?-  ?+
Н : С : С: О : Н
    Н  Н
Ізомерія
Для спирту С4Н9ОН характерні такі ізомери:
4       3     2      1
СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – ОH
     Бутанол –1
4       3      1    1
СН3 – СН2 – СН – СН3
      |
       OH
      Бутанол - 2CH3 – CH – CH2 – OH
       |
     CH3
2- Метилпропанол-1
   CH3
  1     2 |   3
 СН3 – С – СН3
     |
       OH
2- Метилпропанол-2
Фізичні властивості метанолу і етанолу
Метанол і етанол – за нормальних умов рідини, легші за воду, мають
специфічний запах, як полярні сполуки, вони добре розчинні у воді Ткип.
Метанолу дорівнює 650 С, етанолу– 780 С.
Метанол і етанол – дуже подібні рідини, розрізнити їх можна лише хім.
способом або за температурою кипіння.
Хімічні властивості метанолу й етанолу:
Повне окиснення (горіння)
2СН3 – ОН + 3О2 > 2СO2 + 4 H2O    ?H=715 кДж/моль
Неповне окиснення
  O             О
  ||              ||
С2Н5ОН [pic]СН3 – С [pic] СН3 – С
             -Н2О           |   -Н2О

          C
Заміщення атома гідрогену
 2CH3–CH2 – ОН+ 2 Na>2CH3–CH2–O Na + H2
Заміщення гідроксильної групи на галоген
СН3 – СН2 + ОН + Н – Сl>CН3 –СН2 –Сl
Дегідратація
С2Н5 ОН>(t 2700) CН2 =СН2+Н2O6. Реакція естирифікації – взаємодія карбонових кислотіз спиртами при
нагріванні і наявності каталізатора .
   O              O
      ||              ||
СН3 – С + HO – C2H5 ?(t0,k,t) CH3 – C  +H2O
      |              |
     OH             C2H5
7. Внутрішньо молекулярна дегідратація
2С2Н5 – ОН >(t0,k,t) С2Н5– О– С2H5 – O –C2H5 + H2O
Способи добування метанолу
Суха перегонка деревини
З синтез газу
СО +2Н2 >(t0,R,k,t)CH3OH
Способи добування етанолу
Гідроліз галоген пхідних
СН3 – С2Н2Cl + H2O >CH3 CH2OH + HCl
Відновлення альдинідів
      O
      ||
СН3 – С + H2>CH5CH2OH
      |
     H
Спиртове бродіння глюкози
С6Н12О6 >(бродіння) С2Н5ОН + 2СО2
Гідратація етилену
Гідратація етилену
Застосування етанолу й метанолу
Основа алкогольних напоїв
Розчинники
Органічний синтез і лабораторна практика
Добувають речовини, що є вихідними здля виробництва каучуку.

ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru