- -
,
 

:

              Vilniaus Universitetas
               Teis?s fakultetas


                           Neakivaizdinio skyriaus
                             7 grup?s student?s
                             Nade?dos Prusakovos                Kursinis darbas

       U?sienie?i? teisin? pad?tis Lietuvos Respublikoje                            Kursinio darbo vadov?
                                E.Vaitiekien?                Vilnius, 1999
                T U R I N Y S


??anga   3

1. U?sienie?io s?voka Lietuvos konstitucin?je teis?je  4
2. Teisiniai re?imai taikomi u?sienie?iams  5
3. Tarptautin?s sutartys d?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties  6
4. U?sienie?i? teis?s ir pareigos 9
Elementarios ?mogaus teis?s 10
Teis? ? laisv?  10
Teismin?s garantijos  11
Privatus ir ?eimos gyvenimas 11
Pagrindin?s teis?s ir laisv?s   12
Teis? ? nuosavyb?   16
Kilnojimosi laisv? ir garantijos prie? savavali?k? i?siuntim? i? ?alies
17
5. Imigracijos teisinio reguliavimo ypatumai ir problemos   20
I?vados   23
Literat?ros s?ra?as  24??anga

   ?iame darbe a? pasistengsiu i?nagrin?ti u?sienie?i? teises ir
pareigas, kurias garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti
atitinkami ?statymai. ?ia bus aptartos ir teorin?s u?sienie?io s?vokos, ir
teisiniai re?imai, taip pat labai svarb? vaidmen? atliekantys tarptautin?s
sutartys bei Konvencijos, kurie tur?jo didel? ?tak? Lietuvos Respublikos
Konstitucijai bei kitiems ?statymams.
   Bet didesnis d?mesys bus skiriamas pa?i? teisi? ir laisvi? bei
pareig? apra?ymui. Ne naujiena, kad Europos teis?s teoretikai ir praktikai
i?skiria kelias teisi? ir laisvi? grupes, tai yra  elementarios  ir
pagrindin?s teis?s, teis? ? laisv? ir nuosavyb? bei kilnojimosi teis?, ?ia
negalima atskirti ir teismini? garantij? ir privataus gyvenimo. Tod?l a?
apsistosiu detaliau ties kiekvienos teisi? ir laisvi? grup?s.
   Paskutiniame skyrelyje bus aptartos kaip imigracijos s?voka, taip ir
jos problemos, apra?ytos u?sienie?io apsigyvenimo Lietuvos Respublikoje
s?lygos ir tvarka. Pastaraisiais metais i? laikra??i? straipsni? bei
televizijos  laid?  mes  matome,  kad  atkurus  Lietuvos  Respublikos
nepriklausomybei, Lietuva tapo tranzitine ?alimi pakeliui ? Vakar? Europos
?alis, tokias kaip, pavyzd?iui, Vokietija bei Austrija. Tod?l tranzitin?s
imigracijos problema tapo labai opi.
   Ra?ant ?? darb? buvo panaudota ?vairi literat?ra: Europos ?mogaus
teisi? ir pagrindini? laisvi? apsaugos konvencija, LR Konstitucija, LR
?statymai bei kita teisin? literat?ra, tokia kaip konastitucin?s teis?s
vadov?liai bei ?vairi? konferencij? med?iaga.
    Perskai?ius ?? darb?, J?s susipa?insite su u?sienie?i? teisine
pad?timi, taip pat su kai kuriais j? teisi? ir laisvi? apribojimais. Taip
pat sudarysite savo nuomon?, lie?iant? ?? konstitucin?s teis?s srit?.

1. U?sienie?io s?voka Lietuvos konstitucin?je teis?je

   Santykiai, sureguliuoti konstitucin?s teis?s normomis, tampa pagal
savo form?  konstituciniais-teisiniais.  Savo  ruo?tu,  konstituciniai-
teisiniai santykiai neveikia patys sau tam reikalingi subjektai, kuriems
suteikiamos tam tikros teis?s ir pareigos.
   Konstitucini?-teisini? santyki? subjektais yra tarp vis? kit? ir
fiziniai asmenys: pilie?iai, u?sienie?iai, asmenys be pilietyb?s, kurie
naudojasi visomis konstitucin?mis teis?mis ir  laisv?mis  tam  tikros
valstyb?s teritorijoje. Tiesa, u?sienie?i? ir asmen? be pilietyb?s teis?s
yra apribotos (turima omeny, politin?s)[1].
    U?sienietis - asmuo, kuris n?ra Lietuvos Respublikos pilietis,
neatsi?velgiant ? tai, ar jis turi kurios nors  u?sienio  valstyb?s
pilietyb?, ar neturi jokios[2].
   Asmens teisinis statusas apima ?mogaus teisi?, laisvi?, teis?t?
interes? ir pareig? visum?, kuri yra numatyta ?statym? principuose ir
normose. Tuo tarpu, konstitucin? teis? nustato pagrindines teises, laisves
ir pareigas, kurios sudaro asmens konstitucin? status?.
   U?sienie?iai Lietuvos Respublikoje turi tas teises ir laisves, kurias
numato LR Konstitucija, LR ?statymas d?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties ir
kiti Lietuvos Respublikos ?statymai bei tarptautines sutartys.  ?iais
?statymais yra numatytos pla?ios laisv?s ir teis?s, kurios u?sienie?iai
gali naudotis Lietuvos Respublikoje. ?i? teisi?  s?ra?as, j? apimtis
priklauso nuo to,  laikinai  ar  nuolat  u?sienie?iai  yra  Lietuvos
Respublikoje. Ta?iau ir vieni, ir kiti Lietuvos Respublikoje yra lyg?s
pagal ?statymus, neatsi?velgiant ? j? ras?, lyt?, odos spalv?, kalb?,
religija, politinius ar kitokius ?sitikinimus, nacionalin? ir socialin?
kilm?, priklausym? tautinei ma?umai, nuosavyb?, gimimo viet? ar koki? nors
kitoki? pad?t?[3]. Taip pat, esantys Lietuvos Respublikoje, u?sienie?iai
privalo laikytis LR Konstitucijos ir kit? ?statym?.

2. Teisiniai re?imai taikomi u?sienie?iams

    Tarptautin?je praktikoje, atsi?velgiant ? u?sienie?iams  taikom?
apribojim? pob?d? ir apimt?, skiriami keli teisiniai re?imai, kuriuos
valstyb? suteikia u?sienie?iams, esantiems jos teritorijoje. ?ie re?imai
yra:
1. did?iausio palankumo;
2. nacionalinis.
   Did?iausio palankumo re?imas rei?kia, kad u?sienie?iui  valstyb?
suteikia tokias teises ir laisves, kokias turi ir jomis naudojasi bet
kurios tre?ios valstyb?s pilie?iai toje ?alyje.
   Nacionalinis re?imas rei?kia, kad u?sienie?iams suteikiamos tokios pat
teis?s ir laisv?s ir numatomos pareigos, kaip ir savo pilie?iams.
   Lietuvos Respublika nuo Nepriklausomyb?s atk?rimo dienos nustat?
u?sienie?iams, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, nacionalin?
re?im? (Laikinojo Pagrindinio ?statymo 17 str.). Bet konkre?iau  ?is
principas suformuluotas Lietuvos Respublikos ?statyme d?l  u?sienie?i?
teisin?s pad?ties 3  straipsnyje  1  dalyje:  u?sienie?iai  Lietuvos
Respublikoje turi tas teises ir laisves, kurias numato Lietuvos Respublikos
Konstitucija, ?is ir kiti Lietuvos Respublikos ?statymai bei tarptautin?s
sutartys.
    Nacionalinio re?imo suteikimas u?sienie?iams  nerei?kia  visi?ko
u?sienie?i? ir Lietuvos Respublikos pilie?i? teisinio statuso sutapimo.
Valstyb?, naudodamasi savo, kaip suvereno, galiomis, gali numatyti tam
tikrus  u?sienie?i?  teisinio  subjekti?kumo  apribojimus,  pirmiausia,
politini? teisi? srityje. Konkre?iau, tai yra politin?s teis?s susijusios
su u?sienie?i? dalyvavimu valstyb?s valdyme. Taip pat u?sienie?iai negali
b?ti skiriami eiti tam tikras pareigas valstybin?je tarnyboje, jeigu pagal
Lietuvos Respublikos ?statymus  tokia  veikla  susijusi  su  Lietuvos
Respublikos pilietyb?s tur?jimu.

3. Tarptautin?s sutartys d?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties

    Per pastaruosius de?imtme?ius po Jungtini? taut?  organizacijos
?k?rimo ir Visuotin?s ?mogaus teisi? deklaracijos pri?mimo tarptautin?
bendrija daug nuveik?, kad sukurt? globalin? ?mogaus teisi? ir laisvi?
apsaugos ir gynimo sistem?. Europos taryba buvo pirmoji tarpvalstybin?
organizacija, kuri ?m?si konkre?ios veiklos, kad daugelis teisi?  ir
laisvi?, paskelbt?  Visuotin?je  ?mogaus  teisi?  deklaracijoje,  b?t?
sutvirtintos konkre?iais teisniais ?sipareigojimais ir kad b?t? sukurtas
tarptautinis kolektyvin?s kontrol?s mechanizmas, garantuojantis j? vykdym?.
Vienas svarbiausi? mechanizm?, kuri? pagalba Eurupos Taryba u?tikrina
auk?tus ?mogaus teisi? apsaugos reikalavimus visose valstyb?se-nar?se, yra
?mogaus teisi? ir pagrindini? laisvi? apsaugos konvencijos  bei  jos
prie?i?ros organ?, ypa? Europos ?mogaus teisi? komisijos ir  teismo,
veikla[4].
   I? galiojan?i? dokument? yra du svarbiausi  Europos ?mogaus teisi?
konvencija ir Europos socialin? chartija, kuriuose paskelbtos Europos
?ali?, sutar?i? dalyvi?, ?mogaus teis?s ir pagrindin?s laisv?s.
    ?ie dokumentai yra u?dari, prie j? gali prisijungti  tiktai
valstyb?s, Europos Tarybos nar?s. Europos ?mogaus  teisi?  konvencij?
pasira?iusios ?alys ?sipareigoja pripa?inti savo pilie?iams joje numatytas
teises. Per vis? Europos ?mogaus teisi? apsaugos konvencijos egzistavimo
laikotarp? ji nuolat buvo tobulinama ir vystoma, darant pataisas pa?ios
Konvencijos tekste ir priimant  papaildomus  Protokolus.  Protokoluose
suformuluota apie 15 teisi? ir laisvi?, kuri? nebuvo pirminiame Konvencijos
tekste. Europos ?mogaus teisi? konvencijos atsiradim? s?lygojo Visuotin?
?mogaus teisi? deklaracija ir Amerikos  ?mogaus  teisi?  ir  pareig?
deklaracija. Europos konvencija tapo pirmuoju  tarptautiniu  dokumentu
?mogaus teisi? srityje, kurio tikslas  u?tikrinti daugel? politini? ir
pilietini? teisi?.
   1991 m. rugs?jo m?n. 05 d. Respublikos Auks?iausioji Taryba pri?m?
parei?kim?, kad Lietuvos Respublika gerbs ir s??iningai vykdys visus
?sipareigojimus, nustatytus 1950 m. lapkri?io m?n. 04 d. Europos ?mogaus
teisi? ir pagrindini? laisvi? gynimo konvencijoje[5].
   Europos ?mogaus teisi? konvencij? sudaro 66 straipsniai. Pirmieji 17
i? j? numato konkre?ias ?mogaus teises, 37 straipsniai skirti Komisijos ir
Teismo organizaciniams ir funkcionavimo klausimams, o paskutiniai  10
straipsni? skirti bendriesiems klausimams[6].
   Lietuvos teis?je Konvencija taikoma tiesiogiai ir turi ?statymo
gali?. Ry?ium su tuo Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo 1995
m. sausio 24 d. I?vadoje d?l Europos ?mogaus teisi? ir pagrindini? laisvi?
apsaugos konvencijos 4, 5, 9, 14 straipsni? ir jos Ketvirtojo Protokolo 2
straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai nurod?:
    Konstitucijos  138  straipsnio  tre?ioje  dalyje  nustatyta:
Tarptautin?s sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra
sudedamoji Lietuvos Respublikos teisin?s sistemos dalis. ?i konstitucin?
nuostata Konvencijos at?vilgiu rei?kia, kad ratifikuota ir ?sigaliojusi ji
taps sudedam?ja Lietuvos Respublikos teisin?s sistemos dalimi ir tur?s b?ti
taikoma kaip ir Lietuvos Respublikos ?statymai.
   Antrasis Europos Tarybos teisinis dokumentas  Europos socialin?
chartija numato j? pasira?iusi? ?ali? pareigas  ?gyvendinant  daugel?
ekonomini?, socialini? ir kult?rini? ?mogaus teisi?. ?is dokumentas tarsi
papildo Konvencij?, kurioje kalbama apie politines ir pilietines teises.
Europos socialin? chartija buvo sudaryta Turine ir  turi  papildomus
protokolus[7].
   Teis?s i?vardijamos Chartijos Pirmojoje dalyje, suskirstytoje ? 19
skirsni?, o v?liau detalizuojamos Antrojoje dalyje. Pagrindiniai skirsniai
lie?ia teis? ? darb?, profs?jung? laisves, teis? ? kolektyvines derybas,
teis? ? socialin? draudim?, teis? ? socialin? ir medicinin? pagalb?, ?eimos
teis? ? socialin?, teisin? ir ekonomin? pagalb? bei darbuotoj?-emigrant?
teis? ? apsaug? ir pagalb?. Dvylika kit? skirsni? detalizuoja ir papildo
?ias teises tokiu b?du, kad sukuriama visaapimantivalstybi? socialini?
?sipareigojim? visuma darbo, sveikatos, socialin?s apsaugos  ir  kit?
(?skaitant teis? streikuoti) teisi? srityse. Europos socialin?s chartijos
nustatoma ?sipareigojim? ?gyvendinimo sistema skirta tam, kad skatint?
valstybes kuo pilniau ?gyvendinti socialines teises.
    Karo arba nepaprastosios pad?ties atveju Chartija numato,  kad
valstyb?s gali nukrypti nuo kai kuri? savo ?sipareigojim? (30 straipsnis)
   Valstyb?s  Chartijos dalyv?s turi pristatyti kas dvieji metai
.prane?im? apie Chartijos ?gyvendinim? Europos Tarybos  skiriam?  jos
septyni? nari? Ekspert? Komisijai, taip pat ?io prane?imo kopija turi b?ti
pateikta savo ?alies profs?jungoms.
   1987 metais ?sigaliojo Europos konvencija prie? kankinim? ir kitok?
?iaur?, ne?moni?k? ar ?eminant? elges? ir baudim?, lie?ianti valstyb?s
institucij? sulaikyt? arba ?kalint? asmen? teises. ?ios kategorijos asmen?
teisi? apsauga r?pinasi Konvencijoje numatytas Komitetas, kuris apsilanko
?alyse, sutarties dalyv?se, taip pat turi teis? aplankyti kiekvien? viet?
?alyje, prisijungusioje prie Konvencijos, i? kurios gaunami nusiskundimai.
   Europos ?mogaus teisi? konvencija ir Europos socialin? chartija  tai
svarbiausi dokumentai, kuriais remdamasi dabar, XX am?iaus pabaigoje,
veikia efektyviausia tarptautin? ?mogaus teisi? apsaugos sistema.

4. U?sienie?i? teis?s ir pareigos

   Paprastai tarptautiniuose dokumentuose suformuluotos ?mogaus teis?s
perkeliamos ? nacionalinius ?statymus. Tad ir Lietuvai, kaip ir daugumai
kit? pasaulio valstybi?, Visuotin?s ?mogaus teisi? deklaracijos, Europos
?mogaus teisi? ir pagrindini? laisvi? apsaugos konvencijos  bei  jos
protokol? nuostatos tur?jo  ?takos,  rengiant  ir  priimant  Lietuvos
Respublikos Konstitucij? bei kitus ?statymus[8].
    ?statymuose apibr??tas teises ir laisves galima suskirstyti  ?
septynias grupes:
1. elementarios ?mogaus teis?s;
2. teis? ? laisv?;
3. teismin?s garantijos;
4. privatus ir ?eimos gyvenimas;
5. pagrindin?s laisv?s;
6. teis? ? nuosavyb?;
7. kilnojimosi laisv? ir garantijos prie? savavali?k? i?siuntim?  i?
  ?alies[9].
   Per?velgsime kiekvien? teisi? ir laisvi? grup? i?samiau.

Elementarios ?mogaus teis?s

   Lietuvos Respublikos Konstitucija numato ir saugo tokia elementaria
?mogaus teis? kaip teis? ? gyvyb?. Draud?iama ?mog? kankinti, ?aloti,
?eminti jo orum?, ?iauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias
bausmes[10]. Europos ?mogaus teisi? konvencija taip pat nedraud?ia nei
abort?, nei mirties bausm?s. ?iuo metu Lietuvoje mirties bausm?s vykdymas
yra sustabdytas.

Teis? ? laisv?

   ?mogaus laisv? nelie?iama. Niekas negali b?ti savavali?kai sulaikytas
arba laikomas suimtas. Niekam neturi b?ti atimama laisv? kitaip, kaip
tokiais pagrindais ir pagal tokias proced?ras, kokias  yra  nustat?s
?statymas. Nusikaltimo vietoje sulaikytas asmuo per 48 valandas turi b?ti
pristatytas ? teism?, kur sulaikytajam dalyvaujant sprend?iamas sulaikymo
pagr?stumas. Jeigu teismas nepriima nutarimo asmen? suimti, sulaikytasis
tuojau pat paleid?iamas.
   U?sienietis, esantis Lietuvos Respublikoje, negali b?ti sulaikytas
arba suimtas, i?skyrus, jei jis:
a) band? neteis?tai pereiti ? Lietuvos Respublik? ir buvo sulaikytas;
b) neteis?tai buvo Lietuvos Respublikoje ir buvo sulaikytas;
c) padar? nusikaltim? arba kit? teis?s pa?eidim?, u? kur? pagal Lietuvos
  Respublikos ?statymus tur?jo b?ti sulaikytas arba suimtas;
d) kitais Lietuvos Respublikos ?statym? numatytais atvejais.
   Sulaikius u?sieniet?, jam suprantama kalba turi b?ti paai?kintos
sulaikymo prie?astys ir pateikti kaltinimai. Suimtam u?sienio valstyb?s
pilie?iui pagal Lietuvos Respublikos ?statym?[11] suteikiama papildom?
garantij?. Jam numatyta galimyb? susisiekti su savo ?alies diplomatine ar
konsuline atstovybe ar kitokiu organu,  atstovaujan?iu  tos  u?sienio
valstyb?s interesams, o jeigu tokio organo n?ra - su kitos valstyb?s
diplomatine arba konsuline atstovybe, ?galiota ginti valstyb?s, kurios
pilietis yra sulaikytasis u?sienietis, pilie?i?  teises  ir  teis?tus
interesus. Taip pat numatyta ir Lietuvos Respublikos prokurat?ros organ?
pareiga ne v?liau kaip per 48 valandas apie u?sienio pilie?io su?mim?
prane?ti jo valstyb?s diplomatinei ar konsulinei atstovybei.

Teismin?s garantijos

   U?sienie?iai turi teis? ? teismin? gynim? nuo pasik?sinim? ? asmens
garb?, orum?, gyvyb? ir sveikat?, ? laisv? ir turt?. Jeigu u?sienietis
mano, kad jo teis?s yra pa?eistos, Lietuvos Respublikos ?statym? nustatyta
tvarka gali apsk?sti valdymo institucij?  bei  pareig?n?  sprendimus.
Institucija, pri?musi sprendim? d?l u?sienie?io skundo, antr? kart? to
paties skundo nenagrin?ja. ?i? teis? jie gali realizuoti patys arba per
savo ?galiot?j? atstov?. Skundas  paduodamas  teismui  pagal  valdymo
institucijos arba pagal pareig?no, kuri? veiksmai ar neveikimas skund?iami
per 7 dienas, darbo viet?, o teismas per 10 dien? privalo i?nagrin?ti
u?sienie?io skund?[12].
   Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas ne?rodytas ?statymo nustatyta
tvarka ir pripa?intas ?siteis?jusiu teismo nuosprend?iu. Jeigu asmuo,
kaltinamas padar?s nusikaltim?, jis turi teis?, kad jo byla vie?ai ir
teisingai i?nagrin?t? nepriklausomas ir be?ali?kas teismas. Niekas negali
b?ti baud?iamas u? t? pat? nusikaltim? antr? kart?. Taip pat Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje yra garantuojama teis? ? gynyb? ir teis? tur?ti
advokat?[13].

Privatus ir ?eimos gyvenimas

   U?sienie?iams, kaip ir Lietuvos Respublikos pilie?iams, garantuojama
privataus gyvenimo, susira?in?jimo, pokalbi? telefonu, telegrafo prane?im?
ir kitoki? susi?inojim? nelie?iamyb?. Informacija apie privat? asmens
gyvenim? gali b?ti renkama tik motyvuot? teismo sprendimu ir tik pagal
?statym?. ?statymai ir teismas saugo, kad niekas nepatirt? savavali?ko ar
neteis?to ki?imosi ? jo asmenin? ir ?eimynin?  gyvenim?.  Taip  pat
garantuojama ?mogaus b?sto nelie?iamyb?. Be gyventojo sutikimo ?eiti ?
b?st? neleid?iama kitaip, kaip tik teismo sprendimu arba ?statymo nustatyta
tvarka tada, kai reikia garantuoti vie??j? tvark?, sulaikyti nusikalt?l?,
gelb?ti ?mogaus gyvyb?, sveikat? ar turt?.
   Valstyb? saugo ir globoja ?eima. Santuoka sudaroma laisvu vyro ir
moters sutarimu. Sutuoktiniai turi lygias teises ir vienodas civilines
teises santykiuose bei vaik? at?vilgiu, tiek santuokos sudarymo bei jos
trukm?s, tiek jos nutraukimo klausimais[14].

Pagrindin?s teis?s ir laisv?s

   Pagrindin?s teis?s yra prigimtin?s. Tai yra konstitucinis principas
ir bet koki? svarstym? pozicija. U?sienie?iai Lietuvos Respublikoje gali
naudotis ?iomis pagrindin?mis teis?mis: jie  turi  minties,  s??in?s,
religijos ir ?sitikinim? laisv?. ?mogui neturi b?ti kliudoma ie?koti, gauti
ir skleisti informacij? bei id?jas. Kiekvienas ?mogus turi teis? laisvai
pasirinkti bet kuri? religij? arba tik?jim? ir vienas ar su kitais,
priva?iai ar vie?ai j? i?pa?inti, atlikin?ti religines apeigas, praktikuoti
tik?jim? ir mokyti jo.
   Kalbant apie u?sienie?i? socialines ekonomines teises, pirmiausia
reikia pamin?ti teis? ? darb?. ?i teis? u?sienie?iams suteikiama remiantis
tarptautin?mis sutartimis ir LR ?statymu  D?l  u?sienie?i?  teisin?s
pad?ties. Norint ?sidarbinti, u?sienie?iui reikia ?sigyti leidim? dirbti.
Bet jis gali b?ti atleistas nuo pareigos pirkti leidim? dirbti, jeigu:
1. turi leidim? nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. turi leidim? laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje;
3. nori ?sidarbinti vykdyti bendras su u?sienio valstyb?mis vyriausybines
  programas;
4. yra u?sienio ?mon?s, ?staigos, u?mezgusios ekonominius ry?ius  su
  atitinkama Lietuvos Respublikos ?mone, ?staiga, vadovas ar jo ?galiotas
  atstovas;
5. yra sportininkas profesionalas, jei jis atvyksta dirbti ne ilgesniam
  kaip 6 m?nesi? laikotarpiui;
6. yra ?mon?s su u?sienio kapitalu vadovas arba jo ?galiotas atstovas,
  specialistas, kuris atvyksta paleisti, derinti u?sienyje ?gyti ?rengim?
  ar mokyti jais dirbti darbuotojus, konsultantas, kuris atvyksta dirbti ne
  ilgiau kaip 3 m?nesius[15].
   Darbo santykiuose u?sienie?iams kaip ir Lietuvos pilie?iams numatyta
keturiasde?imties valand? darbo savait?, jiems suteikiamos poilsio dienos,
mokamas darbo u?mokestis. Taip pat jie turi vykdyti pareigas, numatytas
darbo sutartyje, laikytis vidaus darbo tvarkos taisykli?.
   Nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje  ir  teis?tai  dirbantys
u?sienie?iai turi teis? ? poils?, sveikatos apsaug?, jie turi visas teises
? socialin? apr?pinim? (pensijas, pa?alpas), kuriomis naudojasi Lietuvos
Respublikos pilie?iai.
    Europos socialin?je chartijoje  numatytos  sekan?ios  socialin?s
garantijos  u?sienie?iams,  teis?tai  esantiems  pasira?iusi?  ?ali?
teritorijose. Siekdamos garantuoti, kad b?t? veiksmingai ?gyvendinta teis?
? socialin? apr?pinim?, Susitarian?ios ?alys ?sipareigoja imtis priemoni?
sudarant atitinkamus dvi?alius ar daugia?alius susitarimus ar kitais b?dais
ir laikantis s?lyg?, i?d?styt? tokiuose susitarimuose, kad b?t? garantuota
kit? Susitarian?i? ?ali? pilie?i? vienodos teis?s su savo ?alies pilie?iais
? socialin? apr?pinim?, taip pat i?saugojim? lengvat?, teikiam? pagal
socialinio apr?pinimo ?statymus, nepriklausomai nuo asmen?, kurie naudojasi
teise ? socialin? apr?pinim?, kilnojimosi Susitarian?i? ?ali? teritorijose.
    Siekdamos garantuoti, kad b?t? veiksmingai ?gyvendinta teis? ?
socialin? param? ir medicinos pagalba, Susitarian?ios ?alys ?sipareigoja
garantuoti teis?tai esantiems j? teritorijose kit? Susitarian?i? ?ali?
pilie?iams tokiomis pa?iomis kaip ir savo pilie?iams s?lygomis,  kad
kiekvienas asmuo, kuris neturi pakankamai l??? pragyvenimui ir kuris negali
gauti toki? l??? savo pastangomis ar i? kit? ?altini?, ypa? i? socialinio
apr?pinimo sistemos teikiam? i?mok?jim?, gaut? pakankam? param?, o susirg?s
- prie?i?r?, b?tin? jo sveikatos b?klei[16].
   U?sienie?iai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, turi vienodas su Lietuvos
Respublikos pilie?iais teises ? moksl?, naudotis kult?ros vertyb?mis. Jiems
garantuojama teis? naudoti savo gimt?j? kalb?, saugoti ir puoesl?ti savo
kult?r? ir tradicijas. Taip pat u?sienie?iai turi  ?od?io,  spaudos,
susirinkim?, miting?, gatv?s eitini? ir demonstracij? laisv?. Realizuodami
savo ekonominius, kult?rinius, mokslinius, ekologinius, religinius  ir
kitokius interesus, jie gali jungtis ? ?vairias draugijas ir organizacijas,
jei tai neprie?tarauja t? organizacij? ?statams. Visuomenin? organizacija 
tai Lietuvos Respublikos pilie?i? ir (ar) u?sienie?i?, nuolat gyvenan?i?
Lietuvos Respublikoje, savanori?kas susivienijimas, sudarytas bendriems
nari? poreikiams ir tikslams, kurie n?ra prie?ingi Lietuvos Respublikos
Konstitucijai ir ?statymams, tenkinti bei ?gyvendinti[17].
    U?sienie?iai, esantis Lietuvos Respublikoje,  neprivalo  atlikti
karin?s tarnybos Lietuvos Respublikos kariuomen?je.
   Kai kurie Italijos teisininkai praktikai ir teoretikai ?sitikin?, kad
pagrindin?mis teis?mis reikia laikyti ne tik Konstitucijoje nurodytas, bet
ir joje tiesiogiai nenurodytas  teises,  kurias  galima  i?vesti  i?
Konstitucijos  nuostat?,  jas  pla?iau  interpretuojant.  Pavyzd?iui,
Pranc?zijoje Konstitucin? taryba, tur?dama Konstitucijos norm? ai?kinimo
gali?, gali daryti apibendrinam?sias i?vadas. Tod?l nauja teis? i?vedama
i? Konstitucijos, kuri suprantama kaip tam tikra, pla?iau  suvokiama
sistema. Tiesiogiai nei?vardintos Konstitucijos tekste pagrindin?s teis?s
praple?iamos sekan?iais principais:
1. pagrindin?s teis?s atpa?inimas. ?iuo atveju nauja teis? i?vedama i?
  kit?, Konstitucijos ?tvirtint? pagrindini?  teisi?.  Ji  suvokiama,
  traktuojama kaip ?i? teisi? padarinys, i?vada. Pavyzd?iui, Portugalijos
  Konstitucinis teismas, remdamasis Konstitucijoje garantuota  s??in?s
  laisve, konstitucin?s vertyb?s status? suteik? asmens teisei spr?sti,
  kaip elgtis su jo k?nu po mirties (pavyzd?iui, panaudoti organus
  transplantacijai). ?i teis? buvo susieta su teis? ? gyvyb? ie teisin?s
  valstyb?s id?ja.
2. konstitucin?s  reik?m?s  suteikimas  tam  tikriems  principams  ir
  garantijoms. Pavyzd?iui, ?mogaus ir pilie?io teisi? 11  straipsnio
  nuostatas d?l min?i? ir po?i?ri? i?rai?kos laisv?s konstitucin? justicija
  interpretavo kaip numatan?ias konstitucin? pagrind? auk?tojo mokslo
  nepriklausomyb?s principui.
3. principo nustatymas, remiantis Konstitucijoje ?tvirtint? gretutin?s
  reik?m?s principu. Pranc?zijos Konstitucijoje 2 ir 3  straisniuose
  ?tvirtinamas demokratinis principas: pliralizmo u?tikrinimas yra viena
  i? demokratijos s?lyg?, konstitucin?s tarybos 1986 m. rugpj??io 18 d.
  sprendime nustatytas naujas ?vairi? srovi? egzistavimo socialin?je
  kult?rin?je plotm?je principas.
4. principo ar konstitucin?s reik?m?s nuostatos suformulavimas i?skaidant
  Konstitucijos normose ?tvirtintas teisin?s, socialin?s ar demokratin?s
  valstyb?s id?jas. Austrijos federalinis kostitucinis teismas 1986 m.
  gruod?io 11 d. pri?m? nutarim?, kuriame tiesiogiai remiamasi pagrindine
  teisin?s valstyb?s id?ja kaip principu. Vienu i? teisin?s valstyb?s
  reikalavim? pripa?intas reikalavimas, kad vis? valstyb?s institucij?
  priimt? akt? sistema, t.y. visas teis?s akt? ansamblis, b?t? pagr?sta
  ?statymu ir Konstitucija.
5. sprendimo pri?mimas atsi?velgiant ? pagrindini? teisi? sistem?. Tai yra
  pagrindin?s teis?s traktuojamos kaip tam tikra sistema ir i? jos
  egzistavimo daromos atitinkamos  i?vados.  Pagrindin?s  normos  yra
  susijusios, Konstitucijoje jos vienos pagrindini? teisi? sistemos
  elementai. ?ios sistemos kilme sietina su asmens, kaip nat?ralios
  b?tyb?s, laisve ir orumu ir kad Konstitucija ?tvirtina tam tikr? vertybi?
  sistem? kaip pozityvias normas. Tod?l konkre?ios normos konstitucingumas
  tikrinamas atsi?velgiant ? toki? sistem?[18].

Teis? ? nuosavyb?

   Taip pat pripa??stama ?mogaus teis? ? nuosavyb?: kiekvienas fizinis
ar juridinis asmuo turi  teis?  disponuoti  savo  nuosavybe[19].  LR
Konstitucijoje ?i teis? nurodoma 23 straipsnyje: nuosavyb? nelie?iama;
nuosavyb?s teises saugo ?statymas; nuosavyb? gali b?ti paimama tik ?statymo
nustatyta tvarka visuomen?s poreikiams  ir  teisingai  atlyginama[20].
Konstitucinio Teismo 1996 m. baland?io 18 d. nutarime pa?ymima, kad
Konstitucijos 23 straipsnio nuostatoje yra suformuluotas konstitucinis
priva?ios nuosavyb?s nelie?iamumo principas. Bet 1997m. gegu??s 6 d. LR
Konstitucinio Teismo nutarime yra ai?kinimas, kad nuosavyb?s nelie?iamumo
principas netur?s tarptautini? ri b?ti traktuojamas kaip absoliutus.
B?tinyb? riboti savininko teises i?plaukia i? paties asmens veiksm?,
sutar?i?, valstyb?s tarptautini? ?sipareigojim?. Tok? apribojim? gali lemti
ir turto pob?dis ar svarb?s visuomen?s interesai.
   Paprastai nuosavyb?s s?voka suprantama kaip tam tikras materialusis
turtas, bet ji savo ruo?tu gali b?ti suskirstyta ?:
1. materiali?j?;
2. nemateriali?j?, tai yra intelektualin?.
   Atk?rus Lietuvos Respublik?, atsirado nema?ai teisini? problem?,
susijusi? su intelektualiniu turtu, teis?mis ? t? turt? bei j? apsauga.
Tod?l, saugodama ?mogaus teises ? intelektualin? nuosavyb?,  Lietuvos
Respublika prisijung? prie svarbiausi? tarptautini? konvencij?, susijusi?
su intelektualin?s nuosavyb?s apsauga: Pary?iaus konvencija pramoninei
nuosavybei apsaugoti, Pasaulin?s intelektualin?s nuosavyb?s organizacijos
steigiamoji konvencija, Berno konvencija d?l literat?ros ir meno k?rini?
apsaugos[21], taip pat priim? ir specialius ?statymus, tokius kaip LR
Patent? ?statymas ir LR Preki? ir paslaug? ?enkl? ?statymas bei LR
Civilinio kodekso tam tikri straipsniai.

Kilnojimosi laisv? ir garantijos prie? savavali?k? i?siuntim? i? ?alies

    Reguliuodamas u?sienie?i?  atvykimo  ir  i?vykimo  i?  Lietuvos
Respublikos tvark?, LR ?statymas D?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties,
remdamasis tarptautine praktika, ?tvirtina leidim? sistem?. Tai rei?kia,
kad u?sienie?iai gali atvykti ? Lietuvos Respublik? tik gav? Lietuvos
diplomatini? atstovybi? ir konsulat? u?sienyje arba kit? ?statym? numatyt?
Lietuvos Respublikos organ? viz?, leidim? ar kit?  juos  atitinkant?
dokument? per pasienio kontrol?s punkt?. U?sienietis ne?leid?iamas  ?
Lietuvos Respublik?, jeigu:
1. neturi galiojan?io kelion?s dokumento, vizos, kai b?tina j? tur?ti;
2. neturi galiojan?io sveikatos draudim? patvirtinan?io dokumento;
3. atsisako pateikti pasienio policijai b?tinus duomenis, patvirtinan?ius
  asmens tapatyb? ir kelion?s tiksl?;
4. negali pateikti duomen?, patvirtinan?i?, kad turi l???, kuri? reikia
  pragyventi Lietuvos Respublikoje, gr??ti ? savo valstyb? arba vykti ?
  kit? valstyb?, ? kuri? turi teis? i?vykti;
5. jam u?drausta atvykti ? Lietuvos Respublik?;
6. jo buvimas Lietuvos Respublikoje kelt? gr?sm? valstyb?s saugumui,
  vie?ajai tvarkai, gyventoj? sveikatai bei dorovei;
7. paai?k?ja, kad pateikdamas pra?ym? atvykti u?sienietis pateik? apie save
  tikrov?s neatitinkan?ius duomenis;
8. jis yra padar?s nusikaltim? ?moni?kumui ar vykd? genocid?[22].
   U?sienie?iai, esantys Lietuvos Respublikoje, gali laisvai kilnotis ir
apsigyventi Lietuvos teritorijoje. U?sienie?iams i?duodami leidimai nuolat
ir laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje. Leidim? i?davimo, keitimo
bei panaikinimo tvark? nustato Lietuvos Respublikos Vyriausyb?. Kilnojimosi
teis? gali b?ti apribota tik valstyb?s saugumo ir vie?osios tvarkos
sumetimais Lietuvos Respublikos ?statym? nustatyta tvarka. Keisdami savo
nuolatin? gyvenam?j? viet? Lietuvos Respublikos teritorijoje, u?sienie?iai
privalo apie tai nustatyta tvarka prane?ti Vidaus reikal? ministerijai.
   Kiekvienam u?sienie?iui, esan?iam Lietuvos Respublikoje, garantuojama
teis? i?vykti i? jos. Laikinai esantys u?sienie?iai i?vykdami i? Lietuvos
privalo pateikti pas? ar kit? j? atitinkant? dokument?, o nuolat gyvenantys
u?sienie?iai privalo dar gauti Lietuvos  Respublikos  vidaus  reikal?
ministerijos leidim? i?vykti. Nepateikus nustatyt? dokument?, Lietuvos
Respublikos pasienio kontrol?s organai neleid?ia u?sienie?iui i?vykti i?
Lietuvos. Taip pat yra numatyti keli atvejai, kai teis? i?vykti gali b?ti
apribota, jeigu u?sienietis:
1. patrauktas baud?iamajon atsakomyb?n iki bylos nagrin?jimo pagaigos;
2. nuteistas u? padaryt? nusikaltim? iki bausm?s atlikimo pabaigos arba
  atleidimo nuo bausm?s atlikimo;
3. ne?vykd? turtini? prievoli? Lietuvos valstybei ar turtini? prievoli?,
  kylan?i? i? santuokos ir ?eimos santyki?, ar kitoki? turtini? prievoli?,
  nustatyt? ?siteis?jusiais teismo sprendimais[23].
   Nesutinkantis su draudimo i?vykti motyvais u?sienietis Vidaus reikal?
ministerijos sprendim? gali apsk?sti teismine tvarka.
   Taip pat u?sienietis turi teis? kreiptis d?l prieglobs?io, juo
naudotis Lietuvos Respublikoje ir gauti pab?g?lio  status?.  Lietuvos
Respublikoje pab?g?liu pripa??stamas u?sienietis, kuris  d?l  visi?kai
pagr?stos baim?s b?ti persekiojamas d?l ras?s,  religijos,  tautyb?s,
priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar d?l politini? ?sitikinim?
negali arba bijo naudotis tos ?alies, kurios pilietis jis yra, gynyba arba
neturi atitinkamos pilietyb?s ir yra u? ?alies, kurioje anks?iau buvo jo
nuolatin? gyvenamoji vieta, rib? ir d?l i?vardyt? prie?as?i? negali ar bijo
? j? gr??ti. Pab?g?lis Lietuvoje naudojasi visomis Lietuvos Respublikos
tarptautiniuose  susitarimuose  ir  Lietuvos  Respublikos  ?statymuose
u?sienie?iams nustatytomis teis?mis[24].

5. Imigracijos teisinio reguliavimo ypatumai ir problemos

   Imigrantu pripa??stamas u?sienietis, kuris nuolat apsigyvena Lietuvos
Respublikoje. U?sienietis gali imigruoti ?  Lietuvos  Respublik?  tik
nustatyta tvarka gavus Vidaus reikal? ministerijoje ar jos ?galiotoje
institucijoje leidim? nuolat arba laikinai apsigyventi Lietuvoje. Kartu su
t?vais arba vien? i? j? turi teis? imigruoti vaikai, neturintys 18 met?.
Kitose valstyb?se lik? gyventi imigranto sutuoktinis ir jo vaikai iki 18
met? turi teis? imigranto kvietimu atvykti nuolat  gyventi  Lietuvos
Respublikoje pagal pirmumo teis?.
   Kad gauti auk??iau min?t? leidim?, u?sienietis privalo pateikti
pra?ym? Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei  arba  konsulinei
?staigai, o jeigu u?sienietis jau teis?tai yra Lietuvos Respublikoje  tai
Vidaus reikal? ministerijai. ?is pra?ymas turi b?ti i?nagrin?tas per 3
m?nesius nuo pra?ymo pateikimo dienos,  jei  tai  pra?ymas  laikinai
apsigyventi, o jeigu tai pra?ymas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje 
tai per 6 m?nesius nuo pateikimo dienos.
    Jeigu gavus leidim?, u?sienietis juo nepasinaudoja,  sprendimas
i?duoti leidim? anuliuojamas laikino apsigyvenimo atveju po 6 m?nesi?, o
nuolatinio gyvenimo atveju  po 12 m?nesi?. Bet  jeigu  u?sienietis
nepasinaudojo leidimu d?ls varbi?, nuo jo nepriklausan?i? prie?as?i?, tai
min?ti termiai jam n?ra taikomi.
    Jeigu u?sienie?iui nebuvo i?duotas  leidimas  gyventi  Lietuvos
Respublikoje, tai gal?jo atsitikti d?l ?emiau sekan?i? prie?as?i?:
1. u?sienie?io gyvenimas Lietuvos Respublikoje gr?st?  jos  saugumui,
  vie?ajai tvarkai, gyventoj? sveikatai ir dorovei;
2. duomenys, kuriuos apie save pateik? u?sienietis, neatitinka tikrov?s;
3. jam u?drausta atvykti ? Lietuvos Respublik?;
4. u?sienietis neturi pakankamai l??? pragyventi Lietuvos Respublikoje;
5. u?sienietis neturi galiojan?io  sveikatos  draudim?  patvirtinan?io
  dokumento.
   U?sienietis, kuriam atsisakyta i?duoti leidim? gyventi  Lietuvos
Respublikoje, gali pakartotinai pateikti pra?ym? pra?jus nema?iau kaip
vieneriems metams nuo sprendimo pri?mimo arba i?nykus prie?astims, d?l
kuri? buvo atsisakyta i?duoti tok? leidim?.
    Leidimas laikinai apsigyventi Lietuvos  Respublikoje  i?duodamas
u?sienie?iui vieneriems metams, jei jis sudar? santuok? su  Lietuvos
Respublikos pilie?iu arba nuolat gyvenan?iu Lietuvoje u?sienie?iu. Jei
santuoka nenutraukiama, tai leidimas i?duodamas pakartotinai kiekvienais
metais. Taip pat leidimas gali b?ti i?duodamas ?eimos susijungimo pagrindu,
jei u?sienietis atitinka visus, ?statymo numatytus, reikalavimus.
   U?sienie?iai, kuriems yra i?duotas leidimas laikinai apsigyventi
Lietuvoje, turi per 7 dienas po atvykimo ? Lietuvos Respublik? arba po
duomen? pasikeitimo  privalo  prane?ti  Vidaus  reikal?  ministerijai.
U?sienietis, turinti leidim? nuolat gyventi Lietuvoje, turi prane?ti per 7
dienas Vidaus reikal? ministerijai tik aoie duomen? pasikeitim?.
   U?sienie?iui, kuris turi leidim? gyventi Lietuvos Respublikoje ilgiau
nei vienerius metus, Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka yra suteikiamas
asmens kodas[25].
   Lietuvoje valstyb?s politika nelegali? migrant? klausimu dar n?ra
galutinai susiformavusi, ji kinta ple?iantis ?iam socialiniam rei?kiniui.
Ta?iau bendra nuostata gana nuosekli: nelegal?s  migrantai  (i?skyrus
pab?g?lius ir prieglobs?io ie?kan?ius asmenis) turi b?ti i?siun?iami ? savo
gimt?sias ?alis arba ? tas valstybes, i? kuri? jie atvyko ? Lietuv?. Kol
bus i?si?sti, nelegal?s tranzitiniai migrantai turi b?ti sulaikomi, jiems
negali b?ti suteikiamos tokios pat teis?s ir laisv?s kaip legaliems
imigrantams. Nelegalai toki? politik? vertina kaip labai nepalanki?, ir
tod?l ateityje ji gali tur?ti stabdant? efekt?.
   Kova su tranzitine migracija vienoje ma?oje valstyb?je, pavyzd?iui,
Lietuvoje, gali duoti tik dalini? rezultat?, tikriausiai susijusi? su
migracijos mar?rut? pakeitimu. Real? poveik? ?iam socialiniam rei?kiniui
padaryt? tik bendros vis? suinteresuot? ?ali? pastangos[26].

I?vados

   Lietuvai tapus nepriklausoma Respublika, kuri? pripa?ino dauguma
pasaulio valstybi?, i?kilo b?tinumas ne tik apibr??ti savo pilie?i? rat?,
bet ir nustatyti kit? asmen?, u?sienie?i?, esan?i? Lietuvos Respublikos
teritorijoje, teisin? status?.
   Principin?s u?sienie?i? teisinio statuso nuostatos buvo ?tvirtintos
Lietuvos Respublikos Laikinajame Pagrindiniame  ?statyme,  po  to  LR
Konstitucijoje. Ta?iau detaliau u?sienie?i? teises ir laisves, pareigas,
atvykimo ir apsigyvenimo Lietuvos Respublikoje, taip pat i?siuntimo ir
imigracijos s?lygas ir tvark? reguliavo D?l u?sienie?i? teiin?s pad?ties
Lietuvos Respublikoje ir imigracijos ?statymai. Bet ?sigaliojus naujam
?statymui D?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties 1998  metais,  auk??iau
pamin?ti du ?statymai neteko galios.
    LR Konstitucijoje ir atitinkamuose ?statymuose  nustatyta,  kad
teis?tai esantys Lietuvos Respublikoje  u?sienie?iai  ir  asmenys  be
pilietyb?s naudojasi vienodomis su Lietuvos Respublikos pilie?iais teis?mis
ir laisv?mis, bei vykdo pareigas, bet, ?inoma, su tam tikrais apribojimais
politini? teisi? srityje.
   Reik?mingais dokumentais, apibr??iant ?mogaus laisves ir teises LR
Konstitucijoje ir kituose ?statymuose, tapo tarptautin?s sutartys  ir
Europos ?mogaus teisi? ir pagrindini? laisvi? apsaugos konvencija.
    Tarptautin?s sutartys  tai svarbus  tarptautin?s  teis?tvarkos
stabilumo ir Lietuvos santyki? su u?sienio ?alimis, taip pat teisin?s
valstyb?s funkcionavimo elementas. Tarptautin?ms sutartims tenka svarbus
vaidmuo ginant ?mogaus pagrindines teises ir laisves, taip pat palaikant
visuomen?s teis?tus interesus. Lietuvos Respublikos tarptautin?s sutartys
kartu su tarptautin?s teis?s principais ir normomis yra neatskiriama jos
teisin?s sistemos dalis.

Literat?ros s?ra?as

Norminiai aktai:
Lietuvos Respublikos Konstitucija. Vilnius, 1993
Europos ?mogaus teisi? ir pagrindini? laisvi? apsaugos konvencija//V?.,
1995, Nr. 40-987
Europos ?mogaus teisi? ir pagrindini? laisvi? apsaugos konvencijos pirmasis
protokolas// V?., 1996, Nr. 5-112
LR ?statymas D?l asmen?, laikom? nuolat gyvenan?iais Lietuvoje//V?.,
1995, Nr. 106-2348
LR imigracijos ?statymas// V?., 1991, Nr. 27-730
LR ?statymas D?l pab?g?li? Lietuvos Respublikoje statuso// V?., 1995, Nr.
63-1578
LR ?statymas D?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties// V?., 1991, Nr. 27-729
LR ?statymas 'D?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties'// V?., 1998, Nr.115-3236
LR visuomenini? organizacij? ?statymas// V?., 1998, Nr. 59-1653
Specialioji literat?ra:
LR Konstitucija: tiesioginis taikymas ir nuosavyb?s teisi? apsauga. 
Panev??ys, 1994
Sipavi?ien? A. Nelegali? migrant? tranzitas per Lietuv?. Vilnius, 1996
Trumpas Europos ?mogaus teisi? konvencijos vadovas. Vilnius, 1995
Vadapalas V. Tarptautin? teis?: bendroji dalis. Vilnius, 1998
?mogaus teis?s Lietuvoje. - Vilnius, 1996
?mogaus teis?s. Tarptautini? dokument? rinkinys. - Vilnius, 1993
?mogaus teisi? apsaugos mechanizmas. Vilnius, 1997
 . . .. , 1998
-----------------------
[1] . . .. , 1998, p. 9, 10
[2] LR ?statymas 'D?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties'// V?., 1998, Nr. 115-
3236, 1 str.
[3] LR ?statymas 'D?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties'// V?., 1998, Nr. 115-
3236, 3 str.
[4] Trumpas Europos ?mogaus teisi? konvencijos vadovas. Vilnius, 1995, p.
5
[5] LR Konstitucija: tiesioginis taikymas ir nuosavyb?s teisi? apsauga. 
Panev??ys, 1994, p. 33
[6] ?mogaus teis?s. Tarptautini? dokument? rinkinys. - Vilnius, 1993, p. 10
[7] Vadapalas V. Tarptautin? teis?: bendroji dalis. Vilnius, 1998, p.269
[8] ?mogaus teis?s Lietuvoje. - Vilnius, 1996, p. 133
[9] Vadapalas V. Tarptautin? teis?: bendroji dalis. - Vilnius, 1998, p.253
[10] LR Konstitucija. - Vilnius, 1993, 19, 21 str.
[11] LR ?statymas 'D?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties Lietuvos
Respublikoje'// V?., 1991, Nr.27-729, 13 str.
[12] LR ?statymas 'D?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties'// V?., 1998, Nr.115-
3236, 46-48 str.
[13] Lietuvos Respublikos Konstitucija. - Vilnius, 1993, 31 str.
[14] ?mogaus teis?s. Tarptautini? dokument? rinkinys. - Vilnius, 1993, p.
65
[15] LR ?statymas D?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties// V?., 1998, Nr. 115-
3236, 26 str.
[16] ?mogaus teis?s. Tarptautini? dokument? rinkinys. Vilnius, 1993, p.
86-87
[17] LR visuomenini? organizacij? ?statymas// V?., 1998, Nr. 59-1653, 2
str.
[18] ?mogaus teisi? apsaugos mechanizmas. Vilnius, 1997, p. 16
[19] Europos ?mogaus teisi? ir pagrindini? laisvi? apsaugos konvencijos
pirmasis protokolas// V?., 1996, Nr. 5-112, 1 str.
[20] Lietuvos Respublikos Konstitucija - Vilnius, 1996, 23 str.
[21] ?mogaus teis?s Lietuvoje. - Vilnius, 1996, p. 135
[22] LR ?statymas D?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties// V?., 1998, Nr. 115-
3236, 7 str.
[23] LR ?statymas D?l u?sienie?i? teisin?s pad?ties// V?., 1991, Nr. 27-
729, 20 str.
[24] LR ?statymas D?l pab?g?li? Lietuvos Respublikoje statuso// V?.,
1995, Nr. 63-1578, 2, 3, 17 str.
[25] LR imigracijos ?statymas// V?., 1991, Nr. 27-730, 1, 10-24 str.
[26] Sipavi?ien? A. Nelegali? migrant? tranzitas per Lietuv?. Vilnius,
1996, p. 7


ref.by 20062022
contextus@mail.ru