Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств

Работа из раздела: «Государство и право»


          ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

  Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як
організаційні форми, види і категорії підприємств. Кожне з них вживається
для класифікації підприємств за певними ознаками.
  Організаційна (організаційно-правова) форма передбачає  класифікацію
підприємств залежно від трьох форм власності, визначених ст.2 Закону «Про
власність», та від способів розмежування в підприємствах окремих форм
власності і управління майном. Юридичне значення цього полягає в урахуванні
в законодавстві, тобто в Законі «Про підприємства в Україні» і спеціальних
законах, особливостей правового становища підприємств окремих видів.
  Загалом організаційна форма і вид визначають суб'єкта, який має право
присвоювати результати діяльності підприємства. З точки зору організаційної
форми підприємства визначаються як державні, колективні, приватні  та
підприємства двох і більше форм власності (змішані).
  Державне  підприємство  являє  собою  організаційно-правову  форму
підприємства, заснованого на державній власності. Визначення  державне
вказує, що дане підприємство має особливості правового становища порівняно
з недержавними  підприємствами.  Ці  особливості  обумовлені  способом
відмежування функцій власника від функцій управління майном в державному
підприємстві. Саме державне підприємство як майновий комплекс є об'єктом
права державної власності. Підприємству як суб'єкту права це майно належить
на праві повного господарського відання. Дане право вужче, ніж право
власності. Обсяг його залежить від цільового призначення відповідного
майна. Державне підприємство володіє, користується і розпоряджається цим
майном, «вчиняючи щодо нього будь-які дії, що не суперечать закону та цілям
діяльності  підприємства»,  тобто  його  статуту.  Оскільки  державне
підприємство є суб'єктом права повного господарського відання майном, а не
суб'єктом права власності, щодо державних підприємств діє  спеціальна
категорія — правовий режим майна державних підприємств (ст.37 Закону «Про
власність»). Вона означає, що державні підприємства керуються спеціальними
правилами заснування, утворення їх майна при заснуванні, визначення цілей і
предмета діяльності (статути затверджують і  контролюють  уповноважені
органи), управління майном, розподілу прибутку тощо.
  Державні підприємства як суб'єкти одної форми власності (організаційної
форми) поділяються на види:
  . державні підприємства, засновані на загальнодержавній власності;
  . державні підприємства, засновані на республіканській (Республіки Крим)
   власності;
  .  державні  комунальні  підприємства,  засновані  на  власності
   адміністративно-територіальних одиниць.
  Усі ці підприємства – державні юридичні особи.

  Колективне підприємство (точніше його можна було б назвати «підприємство
колективної власності») – це організаційно-правова форма підприємства,
заснованого на одному або кількох видах колективної власності.
  Визначення колективне означає, що підприємство належить  колективу
співвласників (засновників, учасників), які діють як один суб'єкт права
колективної власності. Право-суб'єктність власника (у даному разі колективу
або групи власників, організованих у колективне підприємство з правами
юридичної особи) реалізується через юридичну особу – підприємство, яке
володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до свого статуту
(ст.ст-6,20,21 Закону «Про власність»). Це вид недержавної юридичної особи.
Право колективної власності у колективному підприємстві  безпосередньо
здійснюють його органи управління – вищий орган управління (загальні збори
або конференція) і правління. Отже, колективне підприємство, поки воно
діє,– це об'єкт права власності відповідної  юридичної  особи.  Його
засновники і учасники є власниками часток (паїв, акцій, вкладів) у майні
підприємства.
  Видів колективних підприємств стільки ж, скільки суб'єктів  права
колективної власності названо в статті 20 Закону «Про власність»:
  > колективні підприємства (наприклад,  підприємство,  приватизоване
   трудовим колективом державного підприємства і не перетворене в інший
   вид; колективне сільськогосподарське підприємство);
  > акціонерне або інше статутне господарське товариство (ст.ст.25,26
   Закону «Про власність»);
  > виробничий кооператив (ст.24 Закону «Про власність»);
  > підприємство громадської організації (наприклад, профспілкове – ст.28
   Закону «Про власність»);
  > підприємство релігійної організації (ст.29 Закону «Про власність»);
  > підприємство, створене господарським об'єднанням (ст.27 Закону «Про
   власність»).
  Специфічним видом колективного підприємства с також орендне підприємство
(ст.22 Закону «Про власність»).
  Приватне підприємство – це організаційно-правова форма підприємства,
заснованого на приватній власності однієї і більше фізичних осіб.
  Визначення приватне, крім форми власності, виражає головну особливість
правового становища підприємства цієї організаційної форми. Згідно із
законодавством України власник уданому разі водночас є і підприємцем, тобто
власність і управління майном у приватному підприємстві не розмежовуються.
  Відповідно до суб'єктів права приватної власності, визначених Законом
«Про власність», можна назвати три види приватних підприємств:
 V індивідуальне приватне підприємство, засноване на приватній власності і
  праці однієї фізичної особи (підприємство однієї особи);
 V сімейне приватне підприємство, засноване на приватній власності та праці
  громадян, що проживають спільно як члени однієї сім'ї (наприклад,
  сімейним підприємством може бути селянське [фермерське] господарство);
 V приватне підприємство з правом найму робочої сили засноване на приватній
  власності окремого громадянина України, який використовує найману працю.
  Якщо приватне підприємство має не одного,  а  кількох  власників
(наприклад, сімейне), його майно с спільною сумісною власністю. Інша, тобто
часткова спільна власність, повинна бути встановлена письмовою угодою
власників майна (ст. 18 Закону «Про власність»).
  Спільне підприємство – це організаційна форма підприємства, заснованого
за законами України на базі об'єднання майна різних форм власності ст. 3
Закону “Про власність”, ст. 2 Закону “Про підприємства в Україні” (так
звана змішана форма власності). Спільні підприємства, як правило, мають
форму господарських товариств, тобто є суб'єктами  права  колективної
власності.
  Засновниками спільних підприємств можуть бути юридичні особи і громадяни
України, інших держав. Залежно від цього є два види спільних підприємств:
  - звичайні (національні) спільні підприємства;
  - спільні підприємства з іноземними інвестиціями.
  Спільне підприємство з іноземними інвестиціями – це підприємство будь-
якої організаційно-правової форми, створене за законами України, якщо в
його статутному фонді протягом календарного року є кваліфікаційна іноземна
інвестиція (тобто іноземна інвестиція, що становить не менше 20 відсотків
статутного капіталу і при цьому не може бути менше суми, еквівалентної
залежно від виду інвестиції 50 тисячам доларів США, 100 тисячам, 500
тисячам чи 1 млн. доларів США). Правове становище і діяльність таких
підприємств, крім Закону «Про підприємства в Україні», регулюється Декретом
Кабінету міністрів України від 20 травня 1993 р. «Про режим іноземного
інвестування» та  Законом  України  від  16  квітня  1991  р.  «Про
зовнішньоекономічну діяльність».
  Іноземне підприємство – це організаційно-правова форма підприємства з
місцезнаходженням в Україні, створеного як суб'єкт права  згідно  із
законодавством іноземної держави, майно якого повністю є у власності
іноземних громадян, юридичних осіб або держави.
  Визначення іноземне (іноземна власність) означає, що  підприємство
підпорядковується різним юрисдикціям. Порядок створення і  внутрішньої
діяльності іноземного підприємства регулюється законодавством країни, якій
воно належить. Законодавство України не регулює цих відносин. Разом з тим
умови реєстрації та  діяльності  іноземного  підприємства  в  Україні
регулюються українським законодавством, тобто на іноземні підприємства
загалом поширюється національний правовий режим господарської діяльності.
  Крім форм і видів законодавець застосовує для класифікації підприємств
поняття категорії (ст.2 Закону «Про підприємства в Україні»).
  Категорія означає техніко-економічну (не юридичну) класифікацію усіх
підприємств усіх організаційно-правових форм за кількістю працівників. За
цією ознакою розрізняються малі та інші (середні, великі) підприємства.
  Кількість працівників, за якою підприємство відноситься до малих,
диференційована залежно від галузей народного господарства:
 o у промисловості та будівництві – до 200 чоловік;
 o в інших галузях виробничої сфери – до 50 чоловік;
 o у науці і науковому обслуговуванні – до 100 чоловік;
 o у галузях невиробничої сфери – до 25 чоловік;
 o у роздрібній торгівлі – до 15 чоловік.
  Малі підприємства відокремлені в самостійну категорію з метою розвитку
малого бізнесу шляхом надання їм певних пільг, переваг тощо. З юридичного
боку важливим є те, що особливості їх створення і діяльності встановлюються
як загальним законодавством України про підприємства, так і спеціальним
законодавством України про підприємства цієї категорії.
  Особливості правового становища малих підприємств, крім спеціальних
статей Закону «Про підприємства в Україні», врегульовані ще і постановою
Ради міністрів УРСР від 22 вересня 1990 р. «Про заходи щодо створення і
розвитку малих підприємств» в редакції від 19 жовтня 1991 р. (ЗП УРСР.–
1991.–№1.–Ст.1; №11.–Ст.114).
  Як зазначено в статті 28 Закону «Про підприємства в Україні», держава
стимулює  розвиток  малих  підприємств  України,  надає  пільги  при
оподаткуванні, одержанні державних кредитів,  створює  фонди  сприяння
розвитку малих підприємств та інше.


              Поняття підприємства


  Домінуюче місце серед суб'єктів господарського права належить такому
суб'єктові, як підприємство. Це зумовлено особливими  економічними  і
соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями
товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах,
послугах. Тому законодавчий інститут підприємства  або  господарюючого
суб'єкта с центральною частиною системи господарського права України, його
правовою основою.
  Усі основні закони та інші нормативні акти господарського законодавства
приймаються, виходячи з економічного та правового становища підприємства.
  Поняття підприємство є узагальнюючим, або збірним. Воно, по-перше,
визначає підприємства як суб'єкти господарського права стосовно всіх форм і
видів власності в Україні (організаційні форми і види підприємств). По-
друге, дане поняття є загальногалузевим, тобто взагалі визначає промислові
(фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські,
торгові та інші підприємства.
  Підприємство як соціально-економічний і правовий інститут має певну
сукупність економічних, організаційних і юридичних  ознак,  за  якими
кваліфікується як господарюючий суб'єкт права. За допомогою цих ознак,
систематизованих статтею 1 Закону «Про підприємства в Україні», уніфіковано
визначається правове становище підприємств усіх форм власності і галузей
народного господарства.
  Закон визначає, що підприємство є основною організаційною  ланкою
народного господарства України.  Ця  організаційна  ознака  кваліфікує
підприємство  як  організаційну  форму  господарської  («бізнесової»)
організації, тобто організації, в якій власники засобів виробництва і
робочої сили об'єднують свої виробничі ресурси для здійснення господарської
діяльності з метою одержання прибутку. Визначення основна ланка, з одного
боку, відмежовує підприємство від інших організаційних форм економічної
діяльності (типу домашніх господарств,  індивідуальних  промислів  без
створення підприємств, так званих тіньових структур тощо), а з іншого, –
від суб'єктів господарського права, які не належать до основної ланки:
об'єднань підприємств, фінансових  посередницьких  інститутів,  органів
управління економікою.
  Закон також визначає, що підприємство – це господарюючий суб'єкт. Суть
визначення господарюючий суб'єкт полягає в тому, що  підприємство  є
товаровиробником, трудовим  колективом,  який  на  професійній  основі
(промисел) виробляє і реалізує свій товар з метою одержання прибутку. Як
господарюючий суб'єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну та
комерційну діяльність. Термін господарюючий говорить, що  підприємства
належать до комерційних, спрямованих на прибуток, організацій (на відміну
від неприбуткових організацій – релігійних, об'єднань громадян тощо).
  Підприємство є самостійним господарюючим суб'єктом. Самостійність у
прийнятті господарських рішень є однією з основних і необхідних умов
діяльності підприємства як товаровиробника.  Юридичний  аспект  даного
визначення полягає в тому,  що  підприємство  при  здійсненні  своєї
господарської діяльності «має право власної ініціативи приймати будь-які
рішення, що не суперечать законодавству України» (ст.27 Закону  «Про
підприємства в Україні»).
  Нарешті, підприємство – це статутний господарюючий суб'єкт. Статут
підприємства як локальний акт господарського законодавства  нормативне
визначає цілі і предмет діяльності окремого підприємства, відхилятися від
яких без зміни статуту підприємству заборонено. Статут також визначає межі
спеціальної правоздатності підприємства як юридичної особи. Це один з
найважливіших правових актів підприємства, тому стаття 9 Закону «Про
підприємства в Україні» спеці-ально зазначає обов'язкові і альтернативні
пункти, які включаються до статуту підприємства.
  Підприємство має необхідне для господарюючого суб'єкта майно – основні і
оборотні кошти, інші цінності, якими воно  володіє,  користується  і
розпоряджається на певному правовому титулі (на праві власності або повного
господарського відання). Це майно юридичне відмежоване, як правило, від
майна власника підприємства і закріплене за підприємством як суб'єктом
права. Основні і оборотні кошти знаходяться на самостійному бухгалтерському
балансі, гроші – на розрахунковому рахунку підприємства в банку.
  Підприємство с самостійним суб'єктом права. З одного боку, закон
визначає його компетенцію (права та обов'язки) як господарюючого суб'єкта,
з другого – зазначає, що підприємство с юридичною особою, яка не має у
своєму складі інших юридичних осіб (стаття 1 Закону «Про підприємства в
Україні»). Цим підприємство суттєво відрізняється від об'єднань підприємств
(господарських об'єднань), до складу яких входять юридичні особи.
  Як господарюючий суб'єкт з правами юридичної особи підприємство починає
діяти від дня його державної реєстрації.
  Таким чином, підприємство – це самостійна господарська організація,
створена і зареєстрована у встановленому законом порядку для здійснення
господарської діяльності з метою задоволення суспільних потреб у товарі
(продукції, роботах, послугах) і одержання прибутку, яка діє на підставі
статуту, користується правами і виконує обов'язки щодо своєї діяльності, с
юридичною особою, мас самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в
банках.


              Створення підприємства


  Термін створення являє собою правове поняття господарського права. Це
поняття включає врегульовані правом умови  фактичного  виникнення  та
легітимації підприємства в статусі правового господарюючого  суб'єкта,
суб'єкта права.
  Виходячи з того, що в економіці України створюються і функціонують
підприємства різних організаційно-правових форм, господарське законодавство
визначає загальні і спеціальні умови їх  створення.  Загальні  умови
поширюються на всі форми підприємств. Вони  визначені  Законом  «Про
підприємства в Україні» (ст.5). Законом «Про підприємництво» (ст.6) та
Цивільним кодексом, який регулює загальні умови створення юридичної особи,
в тому числі – і підприємства. Спеціальні умови створення підприємств
визначені законами про їх окремі види.
  Як правове поняття створення включає визначення  засновників,  їх
засновницької компетенції, порядку діяльності щодо створення підприємства.
Засновником є особа, що має лраво створити у встановленому  порядку
підприємство (організацію) як юридичну особу. За Законом «Про власність»
(ст.6,33) і Законом «Про підприємства в Україні» (ст.5) таким правом
наділені безпосередньо власники засобів виробництва та іншого майна та
уповноважені власником (власниками) органи, тобто фізичні і юридичні особи,
що мають засновницьку право- і дієздатність. Отже, тут діє загальний
принцип, згідно з яким, засновниками (співзасновниками)  можуть  бути
«фізичні і юридичні особи, крім випадків, передбачених законодавчими актами
України».
  Уповноважені органи, які можуть бути засновниками підприємств, визначає
власник. Щодо підприємств загальнодержавної власності – це підвідомчі
Кабінету міністрів України органи державної  виконавчої  влади,  інші
центральні відомства. Вони приймають рішення про створення підприємств
державної власності, затверджують статути і контролюють їх дотримання,
укладають та розривають контракти з керівниками підприємств, контролюють
ефективність використання закріпленого за підприємствами  майна,  його
збереження (Декрет Кабінету міністрів України від 15 грудня 1993 р. «Про
управління майном, що с у  загальнодержавній  власності»  //Відомості
Верховної Ради України. –1993. –№ 7.–С. 52). Це загальне правило. В окремих
випадках (наприклад, щодо підприємств будівельного комплексу) зазначені
функції і повноваження Кабінет міністрів України делегує господарським
об'єднанням: коропораці-ям, концернам тощо. Щодо підприємств комунальної
власності уповноваженими органами з засновницькими правами є виконкоми
обласних і міських Рад, місцеві державні адміністрації та уповноважені ними
органи.
  Засновники реалізують засновницькі права шляхом обрання організаційної
форми підприємства; визначення цілей і предмета його діяльності; прийняття
рішення про його створення; затвердження в установленому порядку статуту;
передачі безоплатно на баланс підприємства основних фондів та обігових
коштів; формування органів управління, визначення у статуті  меж  їх
повноважень тощо.
  Створення підприємства в юридичному розумінні являє собою затвердження
та одержання передбачених законом документів: рішення власника (власників)
або уповноваженого органу про створення підприємства, статуту (якщо цього
вимагає організаційна форма), посвідчення про державну реєстрацію. При
необхідності для новостворюваного підприємства земельної ділянки  сюди
входять також документи на землекористування (землеволодіння), визначені
земельним законодавством України.                 ЛІТЕРАТУРА


1. Закон України “Про підприємства в Україні”
2. Конституція України
3. Цивільний Кодекс України
4. Закон України “Про підприємництво”
5. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. “Господарське право (курс лекцій)”, 1996 р.


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru