Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Організація експлуатації пристроїв електропостачання

Работа из раздела: «Транспорт»

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Навчальний посібник для вивчення матеріала з розділу 1

«Виробнича база дистанції електропостачання»

Для спеціальностей 5.090608 , 5.05070103 «Електропостачання» і 5.07010504 'Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць'

Міністерство транспорту та зв'язку України

Слов'янський технікум залізничного транспорту

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Навчальний посібник для вивчення матеріала з розділу 1

«Виробнича база дистанції електропостачання»

Для спеціальностей 5.090608 , 5.05070103 «Електропостачання» і 5.07010504 'Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць'

2009

Навчальний посібник призначений для вивчення матеріала з предмета «Організація експлуатації пристроїв електропостачання» розділу 1 «Виробнича база дистанції електропостачання» при підготовці молодших спеціалістів за спеціальністями 5.090608, 05070103 «Електропостачання» » і 5.07010504 'Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць'.. Підготувала Шпак Г.К. - викладач-методист Слов'янського технікуму залізничного транспорту - 2009.

Навчальний посібник знайомить з матеріалом при вивченні розділу 1 «Виробнича база дистанції електропостачання» предмета «Організація експлуатації пристроїв електропостачання» згідно з навчальною програмою предмета та планом підготовки молодших спеціалістів.

Для викладачів спеціальних предметів та студентів 3-4 курсів технікумів залізничного транспорту.

Рецензент:

Жиров Ю.В. - викладач вищої категорії Слов'янського технікуму залізничного транспорту;

Журба О.В. - методист Слов'янського технікуму залізничного транспорту.

Розглянуто та схвалено на засіданнях циклової комісії спеціальних дисциплін «Електропостачання»

Протокол № від ”___” __________ 2009 р.

Голова комісії ______________ Г.К.Шпак

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Виробнича база дистанції електропостачання

1.1 Механізм організації господарства електропостачання залізниць

1.2 Задачі і головні завдання виробничої діяльності дистанції електропостачання

1.3 Організаційна структура дистанції

1.4 Призначення і роль підрозділів дистанції електропостачання

1.4.1 Тягова підстанція

1.4.2 Район контактної мережі

1.4.3 Район електропостачання

1.4.4 Ремонтно-ревізійна ділянка

1.4.5 Механічні майстерні

1.4.6 Електромонтажна ділянка

1.5 Виробнича база дистанції електропостачання

1.6 Дорожні електромеханічні майстерні

1.7 Дорожня електротехнічна лабораторія

Контрольні питання

Список використаної літератури

ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник призначений для вивчення матеріала з предмета «Організація експлуатації пристроїв електропостачання» , передбаченого навчальними програмами при підготовці молодших спеціалістів за спеціальностями 5.090 608, 5.05070103 «Електропостачання» і 5.07010504 'Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць'.

У зв'язку з відсутністю літератури з даного предмета, навчальний посібник надасть допомогу викладачам спеціальних дисциплін і студентам 3 та 4 курсів при вивченні теми 1: «Виробнича база дистанції електропостачання».

Навчальний посібник ознайомить з механізмом організації господарства електропостачання залізниць; задачами і головними завданнями виробничої діяльності дистанції електропостачання; організаційною структурою дистанції; призначенням і роллю підрозділів дистанції електропостачання; виробничою базою дистанції; з виробничою діяльністю дорожніх електромеханічних майстерень та дорожньою електротехнічною лабораторією.

У результаті вивчення матеріала з теми 1: «Виробнича база дистанції електропостачання» предмета «Організація експлуатації пристроїв електропостачання» студенти повинні знати : виробничу базу дистанції електропостачання, її задачі і головні завдання; призначення структурних підрозділів дистанції; розміжування зон обслуговування поміж ними, обладнання технічними засобами.

1. Виробнича база дистанції електропостачання залізниць

1.1. Механізм організації господарства електропостачання залізниць

Основними задачами господарства електропостачання залізниць України є безперебійне забезпечення електроенргією тяги поїздів та інших споживачів залізничного транспорту, діяльність яких пов'язана з рухом поїздів. Крім того, пристрої електропостачання залізниць повинні забезпечити надійне та безпечне електропостачання нетягових споживачів, розташованих поблизу залізниць. Організація комплекса робіт з електропостачання покладається на Головне управління електрифікації та електропостачання (ЦЕ), служби електрифікації та електропостачання залізниць (Е) та на дистанції електропостачання (ЕЧ). На шести залізниціях, що об'єднують усі області України, експлуатаційна довжина головних колій складає 22,3 тис. км, у тому числі електрифікованих 9,3 тис. км, які обслуговують 43 дистанції електропостачання.

Основними електротехнічними об'єктами залізниць, що обслуговують енергетики, є: усі об'єкти електропостачання тяги; високовольтні лінії електропередач, у тому числі і лінії автоблокування та диспетчерської централізації; стаціонарні та пересувні електростанції; високовольтні понижуючі підстанції і розподільні пункти для живлення споживачів залізничних вузлів; зовнішні мережі низької напруги; мережі та пристрої зовнішнього освітлення станцій і вокзалів; мережі для живлення колійного електроінструменту, для підіріву стрілок тощо.

Загальна організаційна структура технічного, виробничого, фінансового та оперативного керування господарством електропостачання залізниць України представлена таким чином. Укрзалізниця має у складі функціональне Головне управління електрифікації та електропостачання (ЦЕ), основними функціями якого є:

- планування та забезпечення подальшої електрифікації залізниць та розвитку їх енергетичного господарства;

- визначення науково-технічної політики, впровадження нової техніки і технології в галузі електропостачання залізниць;

- створення та постійне поновлення нормативної бази, що забезпечує роботу служб та дистанцій електропостачання.

Головне управління електрифікації та електропостачання реалізує свої функціі керування через служби електрифікації та електропостачання (Е), що знаходяться в управліннях залізниць.

Служби «Е» забезпечують організаційно-технічне, господарське та фінансове керування дистанціями електропостачання (ЕЧ) та лінійним енергозбутами (ЕЕЛ).

Основними завданнями, ставляться перед службами,це:

- забезпечення надійної та безперебійної роботи усії об'єктів та пристроїв електропостачання;

- проведення на залізниці єдиної технологічної політики по експлуатації і розвитку господарства електропостачання;

- укріплення і розвиток господарства на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, передових методів та технологій;

- розробка організаційно-технічних заходів, направлених на покращення охорони праці, контроль за їх виконанням та виконанням правил і норм з техніки безпеки;

- аналіз відмов і пошкоджень пристроїв електропостачання та розробка заходів з підвищення їх надійності;

- організація роботи дистанцій електропостачання по розвитку підсобно-допоміжної діяльності;

- організація роботи по матеріально-технічному забезпеченню ЕЧ матеріалами, обладнанням і запасними частинами;

- направлення діяльністі дистанцій електропостачання на підвищення ефективності роботи, використання основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, на економію палива і електроенергії.

Служба «Е» проводить аналіз і контроль виробничо-фінансової діяльності електропостачання, складає сводний баланс дистанцій, усіх звітів діяльності. Проводить контроль за правильністю і достовірністю ведення розрахункової і звітньої документації.

Крім того, у звязку із входженням залізниць до Енергоринку України, служба електрифікації та електропостачання залізниці заключає договори на покупку електроенергії для тяги поїздів. Проводить контроль за отриманням, переробкою і реалізацією електроенергії дистанціями електропостачання для споживачів залізниці по регулюючим тарифам, а іншим споживачам - по договірним цінам. Проводить відомчий енергоназор на всіх підприємствах у межах залізниці. Для виконання останніх завдань , у службі створений енергозбут (ЕЕ), який керує роботою лінійних підрозділів енергозбуту (ЕЕЛ).

Енергозбут (ЕЕ) представляє інтереси залізниці перед

енергозберігающими компаніями, територіальними представниками НКРЕ та іншими організаціями з питань електропостачання для потреб залізниці та її субабонентів. Енергозбут має статус поставщика електроенергії по регульованому тарифу і виконує підприємницьку діяльність залізниці з передачі і поставок електроенергії та переходу закупівлі елекроенергії від підприємства «Енергоринок».

Організаційна структурна схема керівництва господарством електропостачання зображена на рисунку 1.1.

Рис.1.1. Структурна схема господарства електропостачання

1.2 Задачі і головні завдання виробничої діяльності дистанції електропостачання

Дистанція електропостачання (ЕЧ) створюється з метою безперебійного й надійного постачання всіх її споживачів електроенергією, а також забезпечення нормального функціонування всіх об'єктів і пристроїв електропостачання залізниці в межах дільниці, що обслуговується.

Основні напрямки діяльності дистанції.

* Забезпечення надійної й економічної роботи всіх пристроїв і устаткування, що перебувають на балансі дистанції, здійснення заходів для попередженню відмов, браків у роботі й аварій на об'єктах електропостачання при неухильному виконанні ПТЕ залізниць і вимог ПБЕ електроустановок споживачів.

* Контроль за економічною витратою електроенергії й дотриманням правил експлуатації електротехнічних установок на підприємствах і організаціях залізниці в межах діяльності дистанції.

* Забезпечення безпеки руху поїздів і охорони праці працівників.

* Систематичний розвиток і вдосконалювання техніки й технології на об'єктах системи електропостачання, укріплення матеріальної бази, розвиток соціальної сфери.

* Утримання у належному стані будівель і технічних засобів.

* Надання платних послуг населенню у межах діяльності дистанції.

* Здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України, у тому числі й таких, які вимагають спеціального дозволу або ліцензії.

Дистанція електропостачання є відособленим структурним підрозділом залізниці, що входить до складу служби електрифікації та електропостачання залізниці, веде самостійний баланс, має субрахунок у банку, штампи, печатку, бланки, але не є юридичною особою. Вона здійснює свою виробничо-фінансову діяльність, керуючись законами «Про залізничний транспорт», «Про підприємство», іншими законодавчими актами і вказівками «Укрзалізниці», служби електрифікації та електропостачання залізниці.

Дистанція здійснює свою діяльність по кошторисі експлуатаційних витрат, що затверджує служба «Е», без утворення фінансового результату. Доходи від підсобно-допоміжної діяльності дистанції надходять на її рахунок. Майно дистанції електропостачання складається із виділених їй залізницею на правах господарського ведення основних фондів і оборотних коштів, вартість яких відтворюється в самостійному балансі дистанції.

Керування дистанцією електропостачання здійснює її начальник.

Начальник дистанції:

* Самостійно вирішує питання діяльності підрозділу відповідно до положення про ЕЧ, наказами й вказівками Укрзалізниці, дороги й служби «Е».

* Несе повну відповідальність за діяльність ЕЧ.

* Діє за дорученням від імені залізниці й представляє її у всіх установах і організаціях.

* Розпоряджається засобами й майном відповідно до дійсного положення й діючого законодавства.

* Відкриває субрахунок в установі банку.

* Самостійно вирішує питання підбору й розміщення кадрів.

* Заключає колективний договір із трудовим колективом дистанції і відповідає за його виконання.

Повноваження трудового колективу дистанції електропостачання реалізуються загальними зборами й через виборний орган - профспілковий комітет.

На дистанції електропостачання покладаються основні завдання, що направлені на технічне й господарське обслуговування тягових підстанцій і контактної мережі, електричних станцій і понижувальних підстанцій, зовнішніх електричних мереж високої й низької напруги, ліній поздовжнього електропостачання, електромереж зовнішнього освітлення, включаючи світильники й прожектори.

Дистанції електропостачання обслуговують і ремонтують високовольтні повітряні лінії (ПЛ), призначені для живлення СЦБ із усіма пристроями й устаткуванням високої напруги, що установлюється до цих ліній. Вони обслуговують і ремонтують внутрішні електромережі, електропроводки, електроустаткування й освітлювальні установки у виробничих і комунальних будівлях залізниць на перегонах і станціях.

Дистанції електропостачання виконують ремонт трансформаторів і пристроїв, що підключають для живлення колійних електроенергетичних мереж і електроінструментів від ЛЕП поздовжнього електропостачання.

Вони здійснюють технічний нагляд за електрогосподарством дорожніх майстерень, локомотивних і вагонних депо, а також позакласних і 1-го класу вокзалів (що мають свій штат електриків).

Дистанції електропостачання перевіряють технічний стан електроустановок залізничних споживачів електротяги, контролюють дотримання ними затверджених лімітів і встановлених режимів користування електроенергією, а також затверджених норм витрати електроенергії, заходів з її економії й зниженню коефіцієнта реактивної потужності.

Крім цього, дистанція електропостачання розробляє й здійснює заходи щодо впровадження передових методів праці, підбору, навчанню й вихованню кадрів, по укріпленню трудової дисциплін; проводить контроль за дотриманням трудового законодавства, правил охорони праці й техніки безпеки, а також правил і норм технічної експлуатації.

Так як до невеликих станцій звичайно прилягають пристанційні селища, на ЕЧ покладене забезпечення їх електричною енергією.

Від електроустановок залізниць одержують електроенергію й багато великих споживачів прилягаючих районів. Дистанція електропостачання має з ними необхідні господарські зв'язки: це розрахунки за поставляєму електроенергію, технічні заходи щодо забезпечення надійності електропостачання, організація перемикань для виконання ремонтних робіт, контроль за навантаженням і електроспоживанням.

Таким чином, дистанція електропостачання - солідне багатофункціональне електропідприємство із загальним штатом 300-400 чоловік.

1.3 Організаційна структура дистанції

Дистанція електропостачання є основним виробничим підрозділом господарства електропостачання. Організація дистанцій, їхнє укрупнення чи розукрупнення виконується Міністерством транспорту чи Укрзалізницею за представленням Управління залізниці.

Виходячи зі складності й обсягу роботи, дистанції електропостачання підрозділяються на чотири групи. Вимірником прийнятий річний обсяг переробки електроенергії тяговими підстанціями в мільйонах кіловат-годин.

По характеру роботи дистанції електропостачання підрозділяються на два види: дистанції енергетичного господарства (на неелектрифікованих лініях) і об'єднані дистанції (електрифікації й енергетичного господарства) на електрифікованих лініях. Структура об'єднаної дистанції електропостачання приведена на рисунку 1. 2.

Дистанції електропостачання розміщені на мережі залізниць у середньому через кожні 150-200 км на електрифікованих лініях і через 300-400 км на неелектрифікованих лініях.

Тягові підстанції на лініях однофазного змінного струму 25 кВ розміщені через 40-50 км, на постійному струмі - через 10-24 км, райони контактної через 40-50 км.

При електричній тязі на постійному струмі дистанції електропостачання мають від 4 до 14 тягових підстанцій, від 4 до 9 районів контактної мережі і від 4 до 6 районів електропостачання. При електричній тязі на однофазному змінному струмі в дистанцию електропостачання входить від 4 до 6 тягових підстанцій і від 4 до 8 районів контактної мережі. Великі електричні станції потужністю 500 кВт і вище мають необхідний штат для обслуговування енергетичного господарства прилягаючої до них зони і виконують функції району електропостачання.

Штат інженерно-технічних працівників і службовців апарата керування дистанції електропостачання (без лінійних підрозділів) складає для дистанцій І групи 17-18 чол., ІІ групи - 15--16 чол., ІІІ групи - 13-14 чол., ІV групи - 11-12 чоловік.

Дистанції електропостачання на неелектрифікованих лініях мають більш просту структуру керування. У цьому випадку апарат керування дистанції складається з 7-10 чоловік на чолі з начальником і головним інженером. До лінійних підрозділів такої дистанції відносяться райони електропостачання, ремонтно-ревізійна ділянка і механічні майстерні.

Для здійснення диспетчерського керівництва пристроями електрифікації й енергетики на дистанціях електропостачання створені енергодиспетчерські групи (ЕЧЦ), що підлеглі начальнику дистанції. Одне диспетчерське коло обслуговує електрифіковану ділянку довжиною 120-200 км. На неелектрифікованих лініях диспетчерське коло знаходиться в межах дистанції електропостачання.

В оперативному підпорядкуванні енергодиспетчера знаходиться експлуатаційний персонал, що обслуговує тягові підстанції, пости секціонування, пункти паралельного з'єднання, пункти живлення, контактну мережу з усіма вхідними в них пристроями, а також пристрої електропостачання автоблокування, залізничних та інших нетягових споживачів.

Энергодиспетчерскую групу очолює старший енергодиспетчер, який призначається , як правило, на один диспетчерський пункт.

Структура апарата керування об'єднаної дистанції електропостачання приведена на рисунку 1.3.

1.4 Призначення і роль підрозділів дистанції електропостачання

Основними лінійними підрозділами дистанції електропостачання є тягові підстанції (ЕЧЕ), райони контактної мережі (ЕЧК), і райони електропостачання (ЕЧС). Найважливішими загальними для ЕЧ підрозділами є ремонтно-ревізійна ділянка (РРД), механічні майстерні (ЕЧМ) і електромонтажна ділянка (ЕЧД), роботу яких розглянемо нижче.

1.4.1 Тягова підстанція

Тягова підстанція є основним лінійним підрозділом електрифікованої дистанції електропостачання. Основними напрямками діяльності тягових підстанцій є надійне і безперебійне забезпечення:

- електропостачання рухомого складу;

- електропостачання пристроїв сигналізації, централізації та блокування;

- електропостачання залізничних станцій та вузлів;

- електропостачання нетягових споживачів.

Для безперервного живлення споживачів працівники тягових підстанцій повинні своєчасно виконувати технічне обслуговування і ремонт струмовідних частин та електрообладнання, виконувати роботи по заміні застарілих вузлів та деталей, впроваджувати нову техніку, передові методи обслуговування та механізації робіт.

Крім основних виробничих технологічних процесів, працівники тягових підстанцій, повинні проводити:

- експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт допоміжного устаткування і пристроїв - освітлення, опалювання, сантехніки тощо;

- ремонт і підтримку в належному стані будівель підстанції та закритої розподільчої установки (ЗРУ), територій відкритої розподільчої установки (ВРУ) ;

- виготовлення, ремонт і відновлення інструменту, пристосувань, захисних засобів , блокувань тощо

До обслуговуючих виробничих процесів на тяговій підстанції відносять: транспортування з ЕЧ на підстанцію необхідного устаткування, запчастин і матеріалів; переміщення на підстанції внутрішнього устаткування, пристосувань, випробувальної апаратури . Для цього на кожну тягову підстанцію проложено залізничну колію, що з'єднує залізничну станцію із підстанцією.

Адміністративно тягова підстанція підкоряеться головному інженеру та начальнику дистанції, а по оперативній роботі - черговому енергодиспетчеру дистанції електропостачання. Структуру та склад тягової підстанції затверджує керівництво служби «Е» залізниці.

До штату працівників тягової підстанції входять: начальник, старший електромеханік, електромеханік по ремонту обладнання, чергові електромеханіки, електромонтери та прибиральники приміщень.

Структурна схема керування й підпорядкованості співробітників тягової підстанції наведена на рисунку 1.4.

Обов'язки експлуатаційного персоналу тягової підстанції визначені «Правилами технічної експлуатації електроустановок» та «Інструкцією з технічного обслуговування і ремонту обладнання тягових підстанцій, пунктів живлення і секціонування електрифікованих залізниць», що діють, а також спеціальними посадовими положеннями і інструкціями.

Начальник підстанції здійснює технічне і господарське керівництво, планування і організацію робіт з технічної експлуатації і ремонту устаткування, його оновленню і реконструкції. Він контролює якість робіт, що виконують бригади РРД і будівельно-монтажні організації, а також особисто організовує і здійснює проведення складних технологічних, оперативних і ремонтних робіт.

ЕЧЕ веде технічну, облікову і звітну документацію, організовує технічне навчання робітників, дні охорони праці і перевірку знань персоналу.

Старший електромеханік тягової підстанції безпосередньо разом з електромонтером здійснює технічне обслуговування (ТО) і ремонт устаткування по річному плану- графіку робіт (ППР). На нього покладений контроль : за зберіганням і використанням матеріалів, запчастин, інструменту, інвентаря; за станом будівлі, території і тому подібне При необхідності він замінює начальника тягової підстанції і чергового електромеханіка. За відсутності цілодобового чергування на ТП замість старшого електромеханіка вводиться електромеханік по ремонту.

Черговий електромеханік повинен добре знати схеми всіх приєднань підстанції, порядок перемикань і допуску до робіт, призначення і уставки релейного захисту всього устаткування, схеми автоматики; розташування, приєднань підстанції, дію сигнальної апаратури, блокувань безпеки, допустимі режими роботи . Він повинен добре знати зовнішні ознаки появи дефектів устаткування й уміти усувати прості неполадки. При обслуговуванні підстанції оперативно-ремонтним персоналом електромеханік повинен знати технологію ТО і ремонту та брати участь в цих роботах.

Електромонтери тягових підстанцій, як правило, мають 3-5 розряд і відповідно, 3-4 групу з електробезпеки. Вони повинні уміти виконувати усі необхідні електромонтажні і слюсарні роботи, а також знати устаткування, правила виконання перемикань і, при необхідності виконувати обов'язки чергового персоналу. Електромонтери 5-6 розрядів мають 5 групу з електробезпеки і можуть керувати ремонтною бригадою, а при необхідності виконувати обов'язки електромеханіка по ремонту.

Кожна тягова підстанція та приміщення, де проводиться виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту електроустаткування укомплектована протипожежним обладнанням , засобами захисту, інструментами та пристосуваннями , необхідними для безпечного проведення робіт.

Виробничі та побутові приміщення відповідають вимогам типового проекту робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

1.4.2 Район контактної мережі

Район контактної мережі - найважливіший підрозділ електрифікованої дистанції електропостачання. Для обслуговування контактної мережі на дистанції можуть бути один або декілька районів контактної мережі. Кількість ЕЧК залежить від довжини електрифікованої колії, від числа пар поїздів на добу, її обсягу, характеру руху. Розгорнута довжина електрифкованих залізничних колій, що обслуговує район контактної мережі, повинна бути в межах 150 км на двоколійних i багатоколійних ділянках, 80 км - на одноколійних ділянках, 200 км - на станйіях стикування та великих вузлових станйіях.

Райони контактної мережі призначені забезпечити:

- надійне та безаварійне електропостачання рухомого складу;

- ремонт та технічне обслуговування контактної мережі;

- ремонт та технічне обслуговування високовольтних ліній.

Для безперервного живлення контактної мережі і безпечного руху поїздів необхідно дотримуватися установленного порядку проведення робіт по техничному улаштуванню, обслуговуванню та ремонту контактної мережі.

До допоміжних та обслуговуючих виробничих процесів, що виконуються у районах контактної мережі відносять:

- ремонт і підтримку у справному стані монтажних і аварійно-

відновних транспортних засобів;

- виготовлення, ремонт і відновлення інструменту, пристосувань, захисних засобів ;

- ремонт і підтримку в належному стані будівель і територій ЕЧК;

- транспортування з ЕЧ необхідного устаткування, запчастин і матеріалів;

- переміщення до місця роботи людей і всього необхідного для її виконання.

Адміністративно район контактної мережі підкоряється начальнику дистанції електропостачання, заступнику начальника дистанції з електрифікації , а по оперативній роботі - черговому енергодиспетчеру дистанції електропостачання.

Структуру та склад району контактної мережі затверджує керівництво служби «Е залізниці.

До складу району контактної мережі входять : начальник, старший електромеханік, електромеханіки, технік-технолог, електромонтери, водії автотранспортних засобів, машиністи автомотриси, слюсар-ремонтник, прибиральник виробничих приміщень.

Структурна схема керування й підпорядкованості співробітників ЕЧК наведена на рисунку 1.6.

Рис. 1.6. Структурна схема району контактної мережі

Основними функціями робітників району контактної мережі є:

- огляди та технічне обслуговування контактної мережі та високовольтних

повітряних ліній (ПЛ);

- поточний ремонт контактної мережі таПЛ;

- капітальний ремонт контактної мережі та високовольтних ліній;

- усунення пошкоджень на контактній мережі та ПЛ;

- роботи по підвищенню надійності контактної мережі та високовольтних ліній;

- позачерговий ремонт контактної мережі та високовольтних лініях 10кВ.

Обсяг робіт по району контактної мережі визначається планами технічного обслуговування контактної мережі, заходами підвищення надійності. Робот виконуються згідно графіка планово-попереджувальних ремонтів (ППР) та капітального ремонту.

Персонал, безпосередньо зайнятий технічним обслуговуванням i поточним ремонтом, розміщується в пунктах контактної мережі, що мають виробничі приміщення, які відповідають вимогам типового проекту робочого місця. Розміщення виробничої бази районів контактної мережі та межі обслуговування встановлюються службою електрифікації та електропостачання й погоджуються з керівництвом залізниці. При виборі місця дислокації виробничої бази перевага надається великим станціям i залізничним вузлам. Пункт району контактної мережі будують з урахуванням забезпечення швидкого і безперешкодного виїзду автомоторельсового транспорту до місця виконання робіт.

Черговий пункт району контактної мережі служить для розміщення персоналу, майстерні, гаражу, складських приміщень. На його території розміщені будівля, платформа для перевантаження та інші допоміжні пристрої. Черговий пункт ЕЧК може знаходитися в одній будівлі і на загальній території із тяговою підстанцією або конторою дистанції електропостачання , а в деяких випадках на окремій території. План такого пункту району контактної мережі зображено на рисунку 1.7 .

Рис. 1.7. План чергового пункту району контактної мережі

1- будівля чергового пункту; 2-площадка для відпочинку; 3-площадка для мусору; 4- скад для мастильних матеріалів; 5-відкрита мойка автомобілів; 6-латформа з пандусом; 7 - склад для матеріалів; 8- навіс для знімних вишок; 9 - стелажі для опор; 10 - чотиривісна платформа

Черговий пункт району контактної мережі будують за типовим проектом (рис. 1.8. ), у ньому передбачають усі потрібні приміщення для персоналу і для ремонтно-транспортних засобів.

Рис. 1.8. Плани першого (а) і другого (б) поверхів будівлі чергового пункту району контактної мережі:

1-автомотріса; 2- гараж; 3- жіночий гардероб; 4 - чоловічий гардероб; 5- душ; 6 - сушильня; 7 - вестибюль; 8 - тамбур; 9 - кімната зв'язку; 10 - складові; 11 - майстерня; 12 - приміщення для зварювання; 13 - автолетючка; 14 - кімната електромеханіка; 15 - кабінет начальника; 16 - кімната чергового; 17 - кімната для обігрівання; 18 - вентиляційна площадка; 19 - кімната для приймання їжі; 20 - технічний кабінет

Персонал, який залучається до аварійно-відбудовних робіт, розселяється поблизу виробничої бази зi встановленням службових телефонів у квартирах. У районах контактної мережі має бути радіозв'язок між його виробничими базами i спеціальним самохідним рухомим складом (автомотрисами, автодрезинами) та аварійно-вібудовними автомобілями.

Для відновлення пошкоджених пристроїв у районах контактної мереж1 та на рухомих засобах повинен бути аварійно-незнижуваний запас матеріалів, опорних i підтримуючих конструкцій, устаткування, арматури та комплектуючих виробів відповідно до нормативів, встановлених Укрзалізницею. Аварійно-незнижуваний запас повинен враховувати конструктивні особливості пристроїв, що обслуговуються. Перелік аварійно-незнижуваного запасу затверджуе начальник дистанції електропостачання.

Район контактної мережі оснащений такими транспортними засобами і устаткуванням як:

- монтажно-відновна автомотриса АГВ, АДМ, АДМ-СКВ або автодрезина на рейковому ходу з ізолюючою монтажною вишкою;

- відновна автомашина - летючка;

- двовісна або чотиривісна залізнична платформа вантажопідйомністю 20-40 т з опорами, проводами та козлами для розкочування;

- ізолюючі знімні вишки (на кожному роздільному пункті, в парках крупних станцій і через кожні 4-5 км експлуатаційної довжини перегону).

ЕЧК оснащується монтажними пристосуваннями, що значно полегшують умови і підвищують продуктивність праці електромонтерів. До них відносяться: драбини, поліспасти, лебідки, натяжні муфти, струбцини, натяжні і крюкові зажими, преси, пристосування для різання тросів, загину проводу та інше. Крім звичайного інструменту, бригади ЕЧК мають спеціальний інструмент для виконання технологічних операцій і замірів: рихтовочні ключи, штанги або прилади для замірів зігзагів і висоти проводу, штанги для випробування ізоляції тощо.

Для безпечного виконання робіт на залізниці бригади мають комплекти захисних засобів та сигнальних пристосувань, а також спеціальний одяг.

Майстерня району контактної мережі оснащена верстаками з тисками, наждачним точилом, свердлильним станком, електрозварювальним апаратом, шафами для інструменту і пристосувань В складських приміщеннях передбачені шафи для інструменту та стелажі для арматури, сигнальних , захисних засобів монтажних пристосувань. В побутових приміщеннях передбачені душові кімнати, сушили, кімнати для відпочинку, шафи для робочої і чистої одежі тощо. Чергові пункти контактної мережі оснащені необхідними протипожежними засобами.

1.4.3 Район електропостачання

Район електропостачання є структурним підрозділом дистанції електропостачання і адміністративно підкорюється начальнику дистанції та заступнику начальника дистанції по енергетиці. По оперативній роботі - черговому енергодиспетчеру дистанції електропостачання. Структуру та склад району електропостачання затверджує керівництво служби електрифікації залізниці.

Напрямками діяльності району електропостачання є:

- електропостачання рухомого складу;

- електропостачання пристроїв сигналізіції, централізації та блокування (СЦБ);

- електропостачання залізничних станцій та вузлів;

- освітлення станцій, зупиночних пунктів, переїздів;

- електропостачання нетягових споживачів.

Для надійного і безперервного живлення споживачів необхідно дотримуватися установленного порядку проведення робіт по техничному обслуговуванню та ремонту обладнання. Тому, основними функціями робітників ЕЧС є виконання оглядів, об'їздів, обходів та технічного обслуговування, поточних, непланових, позачергових та капітальних ремонтів пристроїв електропостачання та електрообладнання підстанцій.

Обсяг робіт по району електропостачання визначається планами технічного обслуговування ремонту, заходами підвищення надійності обладнання та пристроїв. Роботи виконуються згідно графіка планово-попереджувальних ремонтів (ППР). Бригади району електропостачання виконують наступні роботи:

- періодичні огляди, технічне обслуговування обладнання та пристроїв електропостачання;

- усунення пошкоджень та дефектів;

- усі види ремонтів трансформаторних підстанцій до та вище1000 В, заземлюючих пристроїв і освітлення;

- реконструкцію та всі види ремонтів обладнання ліній 6, 10 кВ не тягового електропостачання;

- реконструкцію та підтримання в належному стані рівня та пристроїв освітлення на станціях, зупиночних пунктах, переїздах, по наряд-заказах на територіях локомотивних, вагоних депо тощо;

- роботи по підвищенню надійності пристроїв.

Об'єм робіт розподіляється між бригадами ЕЧС, уточнюється річними графіками і місячними планами робіт.

Для виконання ремонтних робіт, а також перевозки людей і матеріалів до місця робіт райони електропостачання оснащаються машинами, механізмами і пристосуваннями такими, як: автокран вантажопід'йомністю 16 т, ямобур на базі автомобіля, буростовбостав на базі трактора, екскаватор, телескопічна автовишка, локтєва вишка на залізничному ходу, канавокопач на базі трактора, автолетючка, автомобіль УАЗ, причеп на 9т, причеп односекційний на 4 т і двохсекційний на 8 т. Виробнича база ЕЧС має приміщення для ремонтних робіт, складські і побутові приміщення, кімнати для розташування працівників. Райони електропостачання забезпечуються необхідними приладами, інструментами та пристосуваннями, засобами захисту для безпечного виконання робіт та протипожежними засобами.

До складу району електропостачання входять: начальник, старші електромеханіки, електромеханіки, техніки-технологи, електромонтери по ремонту повітряних ліній електропередач, електромонтери з обслуговування, водії автотранспортних засобів, тракторист, машиністи автовишок, машиніст екскаватора, машиніст бурильно-кранової самохідної машини, машиніст автомотриси, слюсар-ремонтник, прибиральники виробничих приміщень.

Структурна схема керування й підпорядкованості співробітників ЕЧС наведена на рисунку 1.10.

Рис.1.10. Структурна схема обслуговування району електропостачання
1.4.4 Ремонтно-ревізійна ділянка

На кожній дистанції електропостачання організовано ремонтно-ревізійну ділянку (РРД). РРД призначений для обслуговування тягових підстанцій, постів секціонування, пунктів паралельного живлення і інших об'єктів системи електропостачання спеціалізованими ремонтними бригадами різного профілю. РРД здійснює планово-попереджувальні й відбудовні ремонти устаткування (ППР - в основному капітальний ремонт і профілактичні випробування), проводить єдину технічну політику підвищення надійності пристроїв електропостачання, впроваджує передові методи й нову техніку, організує найбільш раціональне використання устаткування, домагаючись у залишковому підсумку безперебійної роботи пристроїв електропостачання, зниження вартості обслуговування й підвищення продуктивності праці. Ремонтно-ревізійна ділянка поряд з регулюванням, перевіркою і ремонтом електровимірювальних приладів, швидкодіючих вимикачів, ревізією і ремонтом напівпровідникових агрегатів, маслонаповненої апаратури виконує багато роботи з технічного обслуговування і випробувань пристроїв контактної мережі й устаткування силових і трансформаторних підстанцій, своєчасне проведення випробувань і вимірів електроустаткування, випробування захисних засобів, монтерських інструментів і пристосувань. Докладний перелік метрологічних робіт, що виконуються ремонтно-ревізійною ділянкою, зазначається у «Паспорті РРД».

До складу ремонтно-ревізійної ділянки входять бригади:

- бригада масляного господарства, в задачі якої входить обслуговування маслонаповненого обладнання тягових і трансформаторних підстанцій;

- бригада по високовольтним випробуванням та калібровці швидкодіючих вимикачів постійного струму;

- бригада релейного захисту, яка обслуговує і виконує ремонтні роботи і налагодження пристроїв релейного захисту тягових і трансформаторних підстанцій;

- бригада акумуляторного господарства, що виконує ремонт і випробування акумуляторних батарей тягових підстанцій;

- бригада кабельного господарства, в задачі якої входить обслуговування кабельних мереж, визначення місць пошкодження кабелів і ремонт пошкоджених кабельних мереж (ця бригада може входити до складу ЕЧС);

- бригада по обслуговуванню контрольно-вимірювальних приладів (КВП), що виконує ремонт та заміну приладів вимірювання на тягових і трансформаторних підстанціях;

- бригада по випробуванню захисних засобів і ремонтних пристосувань;

- бригада по обслуговуванню постів секціонування контактнї мережі і пунктів паралельного з'єднання;

- бригада по обслуговуванню, ремонту пристроїв телемеханіки і дистанційного керування пристроями контактної мережі і тягових підстанцій;

- бригада по обслуговуванню напрівпровідникових випрямлячів, що виконує ремонтні роботи та випробування випрямлячів на тягових підстанціях постійного струму;

- бригада по корозії, що проводить заміри та контроль за станом опор контактної мережі.

Кількість бригад РРД і їх назви залежать від типу дистанції електропостачання. На чолі кожної бригади стоять електромеханіки або старші електромеханіки.

Керівництво ремонтно-ревізійною ділянкою здійснюється начальником РРД, що підкоряється головному інженерові або начальнику дистанції електропостачання. У тимчасову відсутність начальника РРД його обов'язки виконує старший електромеханік РРД за наказом начальника дистанції електропостачання.

Начальник РРД планує й організує роботи з технічної експлуатації ї ремонту пристроїв електропостачання, з монтажу нового устаткування і його налагодження. Він забезпечує безпечні умови праці бригад ділянки, організує технічне навчання, інструктаж і періодичні перевірки знань працівників. Будучи на дистанції електропостачання фахівцем вищої кваліфікації, він особисто керує найбільш складними роботами, бере участь в розробці заходів щодо підвищення надійності пристроїв електропостачання, вдосконаленню їх технології з технічної експлуатації й ремонту. Начальник РРД зобов'язаний постійно стежити за правильним веденням документації. Він відповідає за своєчасне забезпечення ділянки необхідними матеріалами, запчастинами, захисними засобами, інструментом, пристроями й організує їхнє зберігання й економну витрату.

Старші електромеханіки, як правило, мають вищу освіту та 5 кваліфікаційну групу з електробезпеки. Вони планують роботи, керують бригадами й беруть участь в складних роботах. Електромеханіки РРД безпосередньо керують всією роботою бригад по поточному огляду й ремонту, контролюють на робочому місці дотримання технологічної й трудової дисципліни, проводять інструктаж і навчання електромонтерів. Електромеханіки звичайно мають середню фахову освіту й 5 кваліфікаційну групу з електробезпеки.

Структуру й штат РРД затверджує начальник дистанції електропостачання з подання начальника РРД. Штат РРД складає 15-40 чоловік. Структурна схема керування й підпорядкованості співробітників РРД зображена на рисунку 1.11.

В типовому проекті дистанції електропостачання передбачено, що ремонтно-ревізійна ділянка розташована, як правило, в адміністративному корпусі , але на окремих дистанціях РРД розміщено в окремому корпусі.

В будівлі для персоналу РРД передбачені типовим проектом приміщення для розташування бригад: з релейного захисту, з ремонту контрольно-вимірювальних приладів, бригади з ремонту перетворювачів, бригади з ремонту швидкодіючих вимикачів, бригади по корозії, бригади масляного господарства. Крім приміщень для бригад, проектом передбачені: кімната начальника РРД, кімната техніка та старшого електромеханіка, складські та побутові приміщення, кімната для технічного навчання, лабораторія з високовольтних випробувань, майстерня, гараж.

Бригада з ремонту пристроїв телемеханіки та дистанційного керування, як правило, розташована рядом з приміщенням енергодиспетчера, тобто в окремому корпусі. Приміщення бригади обладнується стендом для комплексної перевірки блоків апаратури ТУ-ТС, приладами для настроювання і перевірки блоків ТС-КП, ТУ-КП та іншими необхідними приладами.

Приміщення бригади з ремонту контрольно-вимірювальної апаратури обладнується стендом для повірки зразкових приладів,приладів після ремонту, лічильників. Бригада з ремонту релейного захисту повинна мати комплект для перевірки РЗ, стенд для перевірки електронного захисту.

Лабораторія по високовольтним випробуванням оснащена апаратом АИИ-70, установкою ( стендом) для випробувань захисних засобів. Крім того, ремонтно-ревізійна ділянка оснащується такими приладами, як: осцилограф, мегомметр, кварцевим генератором імпульсів, вимірювач кола фаза-нуль, вимірювач опору заземлення, мости змінного і постійного струму, фазометри, ватметри, вольтметри, амперметри та інші прилади та обладнання.

Для забезпечення ремонту, випробувань пристроїв електропостачання , відбудовних та інших робіт в межах обслуговування, ремонтно-ревізійна ділянка оснащається в необхідній кількості транспортними засобами : аварійно-відбудовною летючкою на базі автомобіля підвищеної прохідності (ГАЗ, УАЗ), лабораторією по високовольтним випробуванням із сучасною апаратурою на базі автомобіля типу «Газель», автомобілем- цистерною для перевезення трансформаторного масла, пересувною базою масляного господарства, вантажним автомобілем. Наприклад, розглянемо пересувну повір очну лабораторію ППЛ-110, що призначена для повірки, калібрування та метрологічної атестації )повірки) вимірювальних трансформаторів напруги ТН і трансформаторів струму ТС на місцях експлуатації.

Обладнання ППЛ-110 встановлено в автомобілі “Газель” (рисунок 1.12) та зосереджено в основному у пульті керування та комутації, високовольтному відсіку та у блоці барабанів. Високовольтний відсік відгороджено від оператора суцільним металевим сітчастим екраном, який з'єднано з корпусом автомобіля. Блок БН, який функціонує під час повірки ТН та конструктивно входить до складу пульта керування та комутації, жорстко закріплений до кузова автомобіля. Блок БС, який функціонує під час повірки ТС та конструктивно входить до складу пульта керування та комутації, може легко відокремлюватись від нього для встановлення та монтажу схеми повірки ТС поза межами автомобіля. Між пультом керування та комутації та сидінням водія розміщений компаратор 'СА-507'. ДС-3600 та ТС(п)-06 змонтовано на окремій панелі, яка закріплена у частині високовольтного відсіку автомобіля у транспортному положенні. У випадках потреби її експлуатації в схемах повірки ТС вона кріпиться до блоку БС. У високовольтному відсіку розміщені НОМ(е)-110, ОМ-76 та ДН-35. ТРН, РНО, ДН-6/10 та ТН(п)-6/10 розміщені всередині блоку БН. В силовій частині блоку БС знаходяться змонтовані на легкоз'ємній панелі ДС-720 та ТС(п)-05. Промарковані з'єднувальні провідники (для підключення компаратора 'СА-507', магазинів навантажень, опорів та інші) знаходяться в нижньому ящику пульта керування та комутацій. Провідники великого перерізу, які призначені для формування контурів первинного струму при повірці ТС (далі струмоводи) знаходяться в сумці напроти високовольтного відсіку. Барабани з намотаними на них провідниками та засобами для їх переведення з транспортного в експлуатаційне положення змонтовані біля задніх дверей автомобіля. Всі проводи, що з`єднують роз`єми кабельних барабанів з блоком БН, а також низьковольтні виводи НОМ(е)-110, ОМ-76 та ДН-35 прокладені в пластмасовому коробі, який входить до блоку БН. Роз'єми кабельних барабанів, включаючи роз'єм трижильного високовольтного кабеля, кріпляться до барабанів таким чином, щоб була можливість їх безперешкодної комутації.

Рис. 1.12. Внутрішнє розташування пристроїв та апаратів в салоні автомобіля ППЛ-110

1 Барабан з переносним заземленням.

2 Барабан №1.

3 Барабан №2.

4 Барабан №3.

5 Барабан живлення №4.

6 Барабан з переносним заземленням.

7 Панель з ДС(т)-3600 та ТС(п)-06/1.

8 Джерело напруги ОМ-76.

9 НОМ(е)-110 .

10 Заземлювач.

11 Блок БС.

12 Захисні засоби.

13 Пульт керування.

14 Джерело напруги ДН-35.

15 Сітчаста перегородка.

16 Компаратор СА-507.

17 Блок БН.

18 Ручки ТРН.

19 Ручка РНО.

20 Магазини провідностей МР 3025/1.

21 Магазини провідностей МР 3025.

22 Пакетний перемикач джерел напруги ОМ-76 та ДН-35

23 Високовольтна перемичка.

Крім автотранспорту, РРД повинно оснащатися механізмами та пристосуваннями ( кран-балкою вантажопідйомністю 3 т, лебідкою, домкратом, драбинами тощо), ручними і механізованими інструментами ( електрична дрель, набор інструментів для електромонтера, для монтажа акумуляторних батарей, слюсарний набор), засобами зв'язку, захисними засобами. Майстерня РРД повинна оснащатися токарним, намоточним, настольно-сверлильним станками .

Для виконання робіт по ремонту маслонаповненої апаратури, очищення та сушіння трансформаторного масла виробнича база РРД повинна мати стаціонарну ціолітову установку, машину для чищення масла типу ПСМ, малогабаритну установку для відновлення і сущіння ціолітів в адсорберах , сушильну камеру. Для виконання робіт на тягових підстанціях РРД оснащують пересувною базою масляного господарства, залізничними цистернами для зберігання та перевезення трансформаторного масла, а також спеціальними кранами для під'єднання маслопровода. Одна із цистерн використовується і для сушіння масла, тому вона має спеціальне утеплення та внутрішні перегородки для зміни потоку масла, а також крани для відбирання проб масла.

Ремонтно-ревізійна ділянка має найбільш кваліфікованих спеціалістів дистанції електропостачання, оснащена випробувальними і вимірювальними приладами і апаратами, запасними частинами , що створює необхідні умови для організації централізованого ремонту та випробувань обладнання та його елементів для усієї дистанції електропостачання.

1.4.5 Механічні майстерені

Механічні майстерні (ЕЧМ) призначені для забезпечення основних лінійних підрозділів дистанції різними нетиповими виробами, конструкціями, деталями, у тому числі для ремонту встаткування.

Основними функціями ЕЧМ є:

- технічне обслуговування і ремонт автотранспорту, автомотрис і дрезин;

- виготовлення окремих вузлів і деталей для виконання ремонтних робіт;

- забезпечення автотранспортом усіх підрозділів дистанції електропостачання.

Штат майстерень звичайно перебуває в межах 8-12 чоловік. ЕЧМ очолює начальник або старший майстер. Вони планують і організують роботу відповідно до встановленої технології. Як і інші підрозділи ЕЧ, майстерні працюють за річним планом, що враховує потребу підстанцій, районів контактної мережі районів електропостачання, ремонтно-ревізійної ділянки та інших підрозділів.

Механічні майстерні мають гараж для автотранспорта і дрезин та декілька відділень, необхідних для ремонтних робіт: верстатне, ковальське, електрозварювальне, столярне, слюсарне та інші. Майстерні оснащені козловим краном вантажопід'йомністю 5т, самосвалом, трактором з причепом, автолетючкою або автобусом та іншим автотранспортом. Гараж для ремонту дрезин оснащений кран-балкою вантажопід'йомністю 5т, а гараж для ремонту автотранспорту оснащений кран-балкою вантажопід'йомністю 3т та пересувним свар очним агрегатом постійного струму типу САК. Для виконання навантажувальних і розвантажувальних робіт біля складських приміщень передбачена установка тельфера 0,3-1,5 т.

1.4.6. Електромонтажна ділянка

В останні роки через старіння електрифікованих ділянок різко виріс обсяг капітального ремонту й реконструкційних робіт. Виконання цих робіт силами експлуатаційного персоналу ЕЧ відволікає його від поточних завдань, знижує якість технічного обслуговування й поточного ремонту, що неприпустимо. У зв'язку із цим на деяких дистанціях електропостачання з'являється ще один, загальний для усієї дистанції, спеціалізований підрозділ - електромонтажна ділянка (ЕМД).

Головними його завданнями є: капітальний ремонт і реконструкція контактної мережі і високовольтних ліній електропередач. Відповідно цьому завданню до складу ЕМД можуть входити 4 бригади:

- настановна, що виконує роботи по встановленню опор, фундаментів, ригелів;

- розгортальна, що виконує роботи по демонтажу і підвісці проводів;

- регулювальна, виконує регулювання підвіски й проводів;

- бригада по заміні фіксуючих ізоляторів, підтримуючих і анкерних пристроїв.

Штат електромонтажної ділянки перебуває в межах 25-30 чоловік. Його роботою керує начальник дистанції електропостачання

Структурна схема обслуговування ЕМД приведена на рисунку 1.13.

Рис. 1.13. Структурна схема обслуговування ЕЧД

Електромонтажна ділянка повинна оснащатися необхідним парком машин і механізмів, що забезпечують виконання будівельно-монтажних робіт.

Для виконання монтажних робіт з модернізації і реконструкції пристроїв контактної мережі та електропостачання ЕЧД оснащені : автомотрісою АДМ; чотиривісними залізничними платформами ; вагоном із аварійним запасом деталей для ремонту контактної мережі та повітряних ліній; комплексом для розкладки опор контактної мережі з буровою машиною , призначений для навантаження залізобетонних опор, транспортування їх до місця робіт, розкладки й установки ; вишкою на залізничному ходу; автолетючкою; компресорною установкою; вагоном- гуртожитком.

Автомотриса АДМ-1ксм багатофункціональна з краном -маніпулятором призначена для виконання будівельно-монтажних і ремонтних робіт, а також робіт з утримання пристроїв контактної мережі. Має неізольовану підйомно- висувну робочу площадку і оснащена краном-манипулятором зі знімними люльками для проведення ремонтних робіт на сусідній колії.

1.5 Виробнича база дистанції електропостачання

До складу матеріально-технічної бази господарства електропостачання залізниць входять дорожні електротехнічні майстерні, дорожні електротехнічні лабораторії. Господарство електропостачання має в своєму розпорядженні пересувні засоби на залізничному ходу. До них відносяться пересувні тягові підстанції змінного і постійного струму; пересувні трансформатори; пересувні бази масляного господарства; потяги з ремонту контактної мережі; малогабаритні крани вантажопід'йомністю 15-20 т; вагони для перевірки контактної мережі; пересувні електротехнічні лабораторії; платформи для ремонту контактної мережі ПРКС, платформи самохідні СМ, платформи розкочувальні РП, платформи з опорами, проводами та козлами для розкочування; машинні комплекси для утилізації залізобетонних опор і фундаментів контактної мережі; котлованокопачі або бурові установки на залізничному ходу для установки опор контактної мережі; комплекси для розкладки опор контактної мережі КУ-01; пересувні дизельні електростанції тощо.

Типовим проектом дистанції електропостачання передбачається, що виробнича база дистанції залежить від її типу ( першого, другого або третього). Будівля дистанції першого типу розрахована на виконання робіт тільки для даної електрифікованої ділянки без ремонту випрямлячів та без ремонту маслонаповненної апаратури. Територія дистанції електропостачання другого типу відрізняється тим, що має додаткові приміщення для ремонту обладнання. В будівлях дистанцій першого та другого типів розташовані райони контактної мережі. Територія дистанції третього типу характеризується наявністю потужного масляного господарства з майстернями і лабораторіями. Будівлі дистанцій усіх типів мають, як мінімум, два поверхи.

Характеристика приміщень цих дистанцій приводиться в таблиці.

Таблиця 1.Будівельні показникі дистанцій електропостачання

Показники

Типи дистанцій

1

2

3

Будівельний обсяг, м3

3502

4637

6256

Площа забудівлі, м2

534

762

984

Загальна корисна площа, м2

612

838

933

У тому числі:

механічні майстерні

39

59

48

випробувальна станція

12

27

27

лабораторія (високовольтна,

хімічна)

13

26

60

майстерня з ремонту реле, приладів

15

33

41

Приміщення трансформаторно-масляного господарства

-

-

252

Приміщення району контактної мережі, м2

42

43

-

Гараж автомобілів, м2

29

29

29

Гараж автодрезин, м2

135

135

-

Котельня, м2

34

37

38

Адміністративні приміщення, м2

162

177

173

Приміщення складових, м2

20

21

24

Гардероб і санвузел, м2

44

49

43

На рисунку1.17 приведені плани першого і другого поверхів будівлі дистанції електропостачання другого типу.

Рис. 1.17. Будівля дистанції електропостачання

1- високовольтна лабораторія; 2 - майстерня з ремонту реле і приладів; 3-динамічна лабораторія; 4 - відділ кадрів; 5 - випробувальна станція; 6 - кабінет зам.начальника; 7- кімната секретаря; 8 - кабінет начальника дистанції; 9 - кімната для прийому їжі; 10 - кімната суспільних організацій; 11 - технічний кабінет; 12 - технічний відділ; 13 - бухгалтерія; 14 - актова зала; 15 - компресорна; 16 - складова; 17, 18, 21 - ремонтні приміщення РРД; 19 - кімната електромеханіка; 20- душ; 22, 23 - вентиляційні камери; 24 - котельня; 25 - ковальня; 26 - чоловічий гардероб і душ; 27 - столярна майстерня; 28 - електроремонтна майстерня; складова дистанції; 30 - жіночий гардероб і душ; 31 - санвузол; 32 - інструментальна складова; 33 - кабінет начальника РРД; 34 - механічна майстерня; 35 - кімната начальника ; 36 - черговий району контактної мережі; 37 - гараж для автомашин; 38 - кімната бригад РРД; 39 - гараж для автодрезин

Дистанції електропостачання оснащені пересувними установками і механізмами, що виконані на базі автомобілів та тракторів. В їх розпорядженні є аварійно-відбудовні автолетючки вантажопід'йомністю 2-2,5 т; бортові автомобілі вантажопід'йомністю 5-10 т; телескопічні вишки або МШТС на автоходу підвищеної прохідності; автомобілі-лабораторії для проведення високовольтних випробувань , для перевірки ліній автоблокування; канавокопачі або бортові установки для прокладки кабелів; буросовбостави; автомобільні крани вантажопід'йомністю 5-18 т підвищеної прохідності; монтажно-відбудовні автодрезини або автомотриси АДМ, АГВ, АДМ-СКМ; агрегати віброзанурення фундаментів; пересувні компресорні установки з комплектом шлангів і відбійними молотками; причіп розпуск 5т; трактор із комплектом начіпних пристосувань.

Нормальна робота й діяльність ЕЧ забезпечується також ремонтно-будівельною групою, автотранспортним і складським господарством.

1.6 Дорожні електромеханічні майтерні

В організації технічного обслуговування і капітальних ремонтів пристроїв електропостачання важливе значення мають дорожні електромеханічні майстерні (ДЕММ) . Вони є відособленим структурним підрозділом і входять до складу служби електрифікації та електропостачання залізниці. Дорожні електромеханічні майстерні створені з метою виконання робіт з ремонту електричних машин, електротехнічного устаткування, відновлення зношених і виготовлення нових запасних частин, виготовлення металоконструкцій для контактної мережі, пристроїв електропостачання, пристосувань, машин і механізмів.

Напрямок діяльності дорожних електромеханічних майстерень розглянемо на прикладі ДЕММ на станції Красний Лиман Донецької залізниці. Дорожні майстерні мають: цех по виготовленню металоконструкцій, механічний цех, цех машин та механізмів, цех по ремонту трансформаторів, цех по ремонту електродвигунів, цех електротехнічних виробів.

Цех з виготовлення металоконструкцій, виконує роботи із

виготовлення деталей та металоконструкцій для пристроїв контактної мережі та пристроїв електропостачання: клеми, анкерні відтяжки, консолі, кронштейни, роз'єднувачі РЛНД-10, рогові розрядники, фіксатори, хомути тощо. Він розташований на площі 2804,8 м2.

Механічний цех займається ремонтом бурових установок типу БМ-700, комплексу для розкладки опор контактної мережі КУ-01, роботами по модернізації дрезин для районів контактної мережі.

Цех машин та механізмів займається ремонтом механізованих платформ

МПБ, що призначені для навантаження, перевезення і вивантаження рейок, стрілочних переводів та інших матеріалів верхньої будови колії.

В цеху з ремонту трансформаторів виконуються капітальні ремонти трансформаторів без заміни та із заміною обмоток, модернізація трансформаторів усіх типів. Виготовляються трансформатори для підігріву проводів контактної мережі, виготовляються і ремонтуються однофазні трансформатори ОМ та спеціальні трансформатори: зварювальні типу СВ-150, побутові трансформатори ТСБ-2 і ТСБ-100П. Цех займає площу 680,9 м2 , для транспортування трансформаторів на платформах і транспортерах в цех прокладена залізнична колія. Виконання капітальних ремонтів трансформаторів потребує під'їому активної частини, для чого цех обладнаний мостовим краном із важопід'їомністю 16 т і лебідкою вертикального підйому 75 т. В цеху розміщені дві сушильні камери: одна для сушіння активної частини трансформаторів до 1000 кВА, а друга - для трансформаторів понад 2500 кВА. Сушіння обмоток проходить у два етапи: на першому обмотки нагрівають до температури 80о С, а на другому етапі - до температури 100-105о С. Температуру контролюють датчики, а випари під час сушіння відсмоктують вентиляторами витяжної вентиляції.

Для ремонту маслонаповнених уводів трансформаторів типу МТ-110 передбачено металеву стойку, а для сушіння остова уводів - сушильну камеру, оснащену індуктором і вакуум-насосом.

Випробувальна високовольтна лабораторія розташована у цеху трансформаторів і має комплект обладнання для проведення випробувань як в процесі, так і після закінчення ремонту трансформаторів.

Цех з ремонту трансформаторів має ділянку для виготовлення проводів, необхідних для обмоток трансформаторів та електричних машин.

На ділянці встановлені два волочильних станка, на яких виготовляють проводи необхідного діаметру із відходів контактного проводу. Частину виготовлених проводів вкривають ізоляційною емаллю на спеціальних станках , а частину проводів оплітають бавовняно-паперовою пряжою, щоб отримати провод марки ПБД . Для виконання цих робіт в цеху передбачені станки для трощіння пряжі та станки для оплітання проводів круглого та профільного перерізу. Проводяться реставраційні роботи з проводами, знятими з трансформаторів, що ремонтуються.

Цех з ремонту електродвигунів, основним призначення якого є ремонт і

відновлення електродвигунів змінного і постійного струму , генераторів, якорів електричних машин, ремонт котушок магнітних пускачів, займає площу 1033 м2. В намоточному цеху встановлено спеціальне обладнання: піч для нагрівання статорів з метою рушіння старої ізоляції, обладнання для мийки та сушіння статорів, станок для намотування секцій, ножниці для різання ізоляційного матеріалу, спеціальні столи для укладання секцій роторів, ящики з інструментами. Цех обладнаний випробувальною станцією для випробування високою напругою, відділенням для пропитування лаком і сушильну камеру; станок для проточки якорів валів і запресування підшипників та кран-балку на 3 т.У зборочному цеху виконують кінцеву збірку електродвигунів і на випробувальній станції випробують їх на холостий хід, на навантаження та правильність руху вала.

Транспортування деталей в цех і між цехами виконують за допомогою рольгангу , а в цеху - електротельфером вантажопід'йомністю 2т.

В цеху електротехнічних виробів виконуються роботи з виготовлення короткозамикачів для контактної мережі постійного струму типу БКЗ-3,3, іскрових проміжків, струнових ізоляторів,а також автоматів освітлення АО-1.

Крім перелічених основних цехів ДЕММ має експериментальний цех, ремонтно-господарчий цех ( для ремонту будівель та споруд), ремонтно- механічну ділянку, що відповідає за ремонт всього станочного обладнання майстерень.

Виконання робіт з капітального ремонту трансформаторів потребує велику кількість сухого трансформаторного масла. Для храніння трансформаторного масла на території майстерень розташований склад із заглибленими баками місткістю 30 і 40 м3 , а також ціолітова установка для очищення масла, маслопроводи з насосами для подачі масла на сушіння та в трансформаторний цех.

Дорожні електромеханічні майстерні мають загальну площу 800495 м2, оснащені усім необхідним обладнанням, машинами, механізмами, пристосуваннями та автотранспортом. Сучасне обладнання, висока кваліфікація персоналу, залучення наукових інститутів до співпраці та впровадження нових технологій забезпечує високий рівень якості виробів ДЕММ.

1.7 Дорожня електротехнічна лабораторія

Для рішення задач, пов'язаних із впровадженням наукових досліджень у господарстві електрифікації та електропостачання задізниць України, призначені дорожні електротехнічні лабораторії. Необхідність створення лабораторій виникла у результаті появи на залізницях проблем, пов'язаних з утриманням опорних і підтримуючих конструкцій контактної мережі, що загрожували безпеці руху. Дорожня електротехнічна лабораторія є підрозділом служби «Е» залізниці, яка затверджує плани роботи ДЕЛ і керує діяльністю лабораторіі.

Робітники лабораторій розробляють заходи, що направлені на вдосконалення методів обслуговування пристроїв електропостачання і впровадження передових досягнень новаторів виробництва, проводять дослідження по дальшому вдосконаленню технічних засобів та обладнання, впроваджують нову техніку, розробляють пристрої для механізації та автоматизації складних технологічних процесів.

Однією із основних задач лабораторії є виявлення слабих місць та узлів обладнання, що знаходиться в експлуатації, розробка електричних схем, пристроїв та заходів, направлених на підвищення надійності і економічності роботи обладнання тягових підстанцій, постів секціонування і пунктів паралельного з'єднання, пристроїв контактної мережі та електропостачання. Для цього проводиться аналіз роботи обладнання, що експлуатується. У випадку появи систематичних однотипних несправностей або відмов роботи обладнання проводять розслідування причин ненормальної роботи, і при необхідності проводять комплекс спеціальних випробувань. На основі аналізу, вивчення технічної і спеціальної літератури та проведення випробувань розробляють необхідні схеми, пристрої, заходи технічного і організаційного характера, що забезпечують виключення або попередження таких несправностей під час подальшої експлуатації устаткування.

Дистанції електропостачання повинні забезпечувати надійну й економічну роботу пристроїв та обладнання. Для цього лабораторії разом з персоналом дистанцій організують заміри та аналіз режимів роботи обладнання, використовуючи самопишущі та статичні прилади, а також записи режимів роботи черговим персоналом підстанцій. Обробка отриманих результатів доволяє рекомендувати найбіш вигідні режими роботи обладнання.

При випробуваннях нового устаткування працівники лабораторії разом із експлуатаційним персоналом дистанцій електропостачання та авторами розробки, проводять налагодження та спеціальні випробування для оцінювання його техніко-економічних показників. Крім того, вони обробляють результати дослідної експлуатації, розробляють для обслуговуючого персонала інструкції та правила застосування.

Робітники лабораторії проводять з персоналом тягових підстанцій і ремонтно-ревізійних ділянок технічні заняття, на яких вивчають особливості роботи, експлуатації і випробувань нового обладнання.

Велике місце в роботі лабораторії займають організація і виконання налагоджувальних робіт на підстанціях, що вводяться в експлуатацію, налагодження пристроїв автоматики і телемеханіки, релейного захисту, а також виконання експлуатаційних перевірок пристроїв захисту ліній електропередач, змонтованих на тягових підстанціях.

Лабораторії проводять також аналіз з розходування електроенергії на експлуатаційні потреби залізниці, розробляють і впроваджують технічно - обосновані норми розходування електроенергії на одиницю продукції для підприємств залізниці, розробляють і організують впровадження заходів по зниженню блукаючих струмів і захисту від них фундаментів опор контактної мережі, силових кабелів, водопроводів та інших підземних споруд. Дорожня електротехнічна лабораторія проводить метрологічний надзор за станом електровимірювальних приладів на підприємствах залізниці за правилами і інструкціями комітету стандартів.

Враховуючи особливості роботи, лабораторії оснащують не тільки апаратурою, що необхідна для проведення випробувань, але й спеціальною апаратурою, для проведення досліджень, наприклад, різними осцилографами, аналізаторами гармонік, самопишущими приладами тощо.

Для виконання робіт ДЕЛ оснащаються:

- пересувною електротехнічною вагон-лабораторією, що оснащена джерелом живлення, вимірювальними приладами і необхідною апаратурою і для перевірки релейного захисту;

- вагоном -лабораторією ВИКС для випробувань контактної мережі,

для перевірки її стану і якості струмознімання;

- автолабораторією для високовольтних випробувань пристроїв та електроустаткування;

- спеціальною авто лабораторією по перевірці ліній автоблокування;

- різним обладнанням, станками, приладами, пристосуванням, інструментами, комп'ютерами, електровимірювальною та радіовимірювальною апаратурою відповідно обсягу робіт, що виконуються персоналом лабораторії;

- технічною бібліотекою, оснащену технічними умовами, стандартами, інструкціями, нормативними документами та технічною літературою.

Розглянемо використання вагону-лабораторії для випробування контактної мережі тиу ВИКС, що зображений на рисунку 1.23.

Вагон-лабораторія ВИКС оснащений сучасною апаратурою, що виконує безконтактні вимірювання з похибками ±10 мм із-під даху вагона висоти контактної підвіски і положення в плані від одного до чотирьох контактних проводів за допомогою стереотелевізійної системи (рисунок 1.24);

Датчики вимірювання висоти фіксаторів (рисунок 1.25), що розміщені вздовж борів вагона, дозволяють проводити вимірюваннявисоти основних стрижнів фіксаторів з похибками ±10 мм.

Рис. 1.25 Датчик вимірювання висоти фіксаторів

Вимірювання зносу контактного проводу (до чотирьох в підвісці) проводиться за допомогою датчика, який встановлено на спеціальному вимірювальному полозі струмоприймача (рисунок 1.26).

Рис. 1.26.Датчик зносу, встановлений на струмоприймачі

За допомогою датчиків нажиму вимірюється зусилля нажиму струмоприймача на контакний провід в межах 40-400 Н . Вимірювання вертикальних прискорень для врахування маси вимірювального полоза струмоприймача при вимірюваннях нажиму і повздовжніх прискорень в горизонтальній площі для регістрації ударів і підбоїв.

Вимірювальний струмоприймач використовується для вимірювання нажиму і напруги на контактному проводі, для контролю висоти допоміжного стрижня фіксатора, для контролю спряжень повітряних стрілок, для фіксації ударів струмоприймача (рисунок 1.27).

Рис. 1.27. Вимірювальний струмоприймач

Тепловізійний контроль стану контактної мережі за допомогою високочутливої швидкодіючої комп'ютерізованої системи дозволяє визначити дефектні елементи контактної мережі.

Інформаційно -обчислювальний комплекс (ІОК) призначений для отримання за допомогою первинних вимірювальних перетворювачів (датчиків) електричних або цифрових сигналів, приймання і обробки цих сигналів. Отримані дані і результати записуються на жорсткий диск ЕОМ і відображуються на екрані дисплея, а також проводиться друкування протоколів інспекційних поїздок і отриманої інформації у графічній формі.

До складу інформаційно- обчислювального комплексу вагону -лабораторії входять : вимірювальні датчики; стереотелевізійна система виміру висоти і зміщення контактного проводу; телевізійна система виміру висоти фіксаторів; апаратний комплекс оглядової вишки; система зовнішнього телебачення; обчислювальний комплекс. ІОК живиться від джерела безперебійного живлення, який має акумуляторну батарею та інвертор - перетворювач напруги. Акумуляторні батареї заряжаються під час руху вагону. Після розрядки батарей, живлення може виконуватися від дизель-генератора.

Основне обладнання розміщено в стійці апаратного залу ВИКС. На стійці розташований промисловий комп'ютер 1РС - 610, що керує усім комплексом, відеомагнітофон системи зовнішнього телебачення, пристрій для друкування, мультиплекс ори і контролери, що збирають інформацію від датчиків і керують ними.

Рис. 1.28. Стійка керування у вагоні ВИКС

У вагоні-лабораторія , крім службових приміщень, розміщені і побутові приміщення: салон, призначений для робіт з ремонту та наладки обладнання пристроїв електропостачання; купе для відпочинку в нічний час; кухня; майстерня-складова для виконання слюсарних робіт, зберігання приладів, інструменту, матеріалів. В майстерні є верстак, наждачний та свердлильний станки.

Штат дорожної електротехнічної лабораторії визначається начальником залізниці. Нальник лабораторії керує усією діяльністю лабораторії, звітує перед службою електрифікаціх і електропостачання залізниці, відповідає за виконання завдань, що покладені на працівників лабораторії.

Контрольні питання.

1. Які основні завдання поставлені перед господарством електропостачання залізниць?

2. Які функції виконує служба електрифікації і електропостачання залізниці?

3. Поясніть структуру господарства електропостачання залізниці.

4. В чому полягають основні завдання дистанції електропостачання?

5. На якій відстані розміщують дистанції електропостачання, тягові підстанції, райони контактної мережі?

6. Поясніть структуру дистанції електропостачання.

7. Які основні напрямки діяльності тягових підстанцій?

8. Які задачі поставлені перед працівниками районів контактної мережі?

9. Які роботи виконують бригади району електропостачання?

10.Яка роль ремонтно-ревізійної ділянки в роботі всієї дистанції електропостачання?

11.Які роботи призначені виконувати бригади РРД?

12.Для чого призначені механічні майстерні в ЕЧ?

13. Для чого створені в ЕЧ електромонтажні ділянки?

14. Що входить до виробничої бази дистанції електропостачання?

15. Яку роль відіграють дорожні електромеханічні майстерні в роботі господарства електропостачання залізниць?

16. Які функції виконує дорожня електротехнічна лабораторія?

17. Для чого призначений вагон-лабораторія ВИКС?

Список використаної літератури

1.Правила устройств электроустановок (ПУЭ).-М.: Энергоатомиздат,1987 г.

2.ПТЭ электроустановок потребителей и ПБЕ ДНАОП 0.00-1.21-96 при эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: Энергоатомиздат, 1986 г.

3.Алексеева А.И. Экономика и планирование хазяйства электроснабжения железных дорог.- М.: Транспорт, 1987г.

4. Борц Ю.В., Чекулаев В.Е. Контактная сеть.- М.: Транспорт, 1981

5.Типовой проект организации труда на тяговой подстанции. ЦЭ МПС. -М.: Транспорт, 1987 г.

6. Типовой проект организации труда работников района (дистанции) контактной сети. ЦЭ МПС.- М.: Транспорт, 1987 г.

7.Типовой проект организации труда работников ремонтно-ревизионного цеха. ЦЭ МПС. -М.: Транспорт, 1987 г.

8. Матеріали виробничої діяльності Дорожніх електротехнічних майстерень ст.Красний Лиман Донецької залізниці.

9. Положення про тягові підстанції Слов'янської дистанції електропостачання Донецької залізниці.- Слов'янськ, 2008 р.

10. Положення про район електропостачання Слов'янської дистанції електропостачання Донецької залізниці.- Слов'янськ, 2008 р.

11. Положення про район контактної мережі Слов'янської дистанції електропостачання Донецької залізниці.- Слов'янськ, 2008 р.

12. Положення про ремонтно-ревізійну ділянку Слов'янської дистанції електропостачання Донецької залізниці.- Слов'янськ, 2008 р.

13. Матеріали з Інтернету про вагон-лабораторію ВИКС.

ref.by 2006—2019
contextus@mail.ru